Balans per 31 december 2018: activa

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2018

ultimo

2017

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

13.957

15.115

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio

0

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13.957

15.115

Materiële vaste activa

344.784

348.110

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.670

8.680

Investeringen met een economisch nut

201.773

214.100

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

95.548

91.918

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

38.793

33.412

Financiële vaste activa

3.416

12.490

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

1.458

10.532

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

TOTAAL VASTE ACTIVA

362.157

375.715

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

18.206

8.434

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

18.196

8.421

Gereed product en handelsgoederen

10

13

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.964

27.810

Vorderingen op openbare lichamen

18.501

14.352

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

9.000

Overige verstrekte kasgeldleningen

199

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

909

16

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

0

Overige vorderingen

6.355

4.442

Liquide middelen

26

41

Kassaldi

26

41

Banksaldi

0

0

Overlopende activa

16.682

14.715

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

287

353

- Rijk

0

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

16.395

14.363

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

60.878

51.000

TOTAAL GENERAAL

423.035

426.715