Taakvelden

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De jaarrekening 2018 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

3.440

3.522

-82

0.10 Mutaties reserves

4.680

4.680

0

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

7.067

-

7.067

0.2 Burgerzaken

2.231

2.193

38

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.318

5.147

171

0.4 Overhead

21.436

21.717

-280

0.5 Treasury

-1.446

-1.180

-266

0.61 OZB woningen

642

590

52

0.62 OZB niet-woningen

291

265

26

0.63 Parkeerbelasting

160

157

3

0.64 Belastingen overig

83

71

12

0.8 Overige baten en lasten

1.383

1.808

-425

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.744

4.689

55

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.506

4.565

-59

2.1 Verkeer en vervoer

14.359

15.075

-716

2.2 Parkeren

1.058

1.091

-34

2.3 Recreatieve havens

256

234

22

2.4 Economische havens en waterwegen

773

868

-94

2.5 Openbaar vervoer

128

128

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

827

1.990

-1.163

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.323

1.289

34

3.4 Economische promotie

1.042

1.117

-76

4.2 Onderwijshuisvesting

9.227

9.262

-35

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.296

6.797

499

5.1 Sportbeleid en activering

5.873

5.614

259

5.2 Sportaccommodaties

2.686

2.702

-15

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.712

3.650

62

5.4 Musea

2.114

2.091

23

5.5 Cultureel erfgoed

257

232

25

5.6 Media

1.848

1.818

30

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.631

4.430

201

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.947

7.216

731

6.2 Wijkteams

6.360

6.302

58

6.3 Inkomensregelingen

33.627

32.426

1.201

6.4 Begeleide participatie

11.193

10.955

238

6.5 Arbeidsparticipatie

3.190

3.223

-32

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.858

2.408

450

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

11.068

10.343

725

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

16.648

16.268

380

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

19.344

18.543

801

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

3.936

4.688

-752

7.1 Volksgezondheid

2.563

2.489

74

7.2 Riolering

13.978

13.109

869

7.3 Afval

8.426

8.391

34

7.4 Milieubeheer

1.554

1.645

-91

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

24

24

0

8.1 Ruimtelijke ordening

1.774

1.585

189

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

16.191

12.433

3.758

8.3 Wonen en bouwen

4.566

5.263

-698

Subtotaal lasten

277.196

263.925

13.271

Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

0.1 Bestuur

-61

-61

0

0.10 Mutaties reserves

-12.543

-12.713

170

0.2 Burgerzaken

-1.378

-1.437

59

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.773

-5.825

52

0.4 Overhead

-2.490

-2.808

318

0.5 Treasury

-1.204

-1.233

29

0.61 OZB woningen

-7.177

-7.441

264

0.62 OZB niet-woningen

-7.028

-7.186

158

0.63 Parkeerbelasting

-3.699

-3.999

300

0.64 Belastingen overig

-2.498

-2.426

-72

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-148.974

-148.535

-439

0.8 Overige baten en lasten

-610

-1.267

657

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-45

-37

-8

1.2 Openbare orde en veiligheid

-166

-140

-26

2.1 Verkeer en vervoer

-305

-2.089

1.784

2.2 Parkeren

-10

-

-10

2.3 Recreatieve havens

-101

-97

-4

2.4 Economische havens en waterwegen

-1

-1

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-827

-330

-497

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-152

-160

8

3.4 Economische promotie

-430

-547

116

4.2 Onderwijshuisvesting

-313

-319

6

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.299

-5.365

67

5.2 Sportaccommodaties

-2.468

-2.410

-58

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-1

1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-538

-581

42

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-625

-657

32

6.3 Inkomensregelingen

-25.117

-24.990

-127

6.5 Arbeidsparticipatie

0

-387

387

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.082

-867

-215

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

0

-890

890

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-1.727

-1.726

0

7.2 Riolering

-15.373

-15.655

283

7.3 Afval

-10.839

-11.106

267

7.4 Milieubeheer

0

-49

49

8.1 Ruimtelijke ordening

-41

-170

128

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-16.091

-14.523

-1.569

8.3 Wonen en bouwen

-2.209

-3.548

1.339

Subtotaal baten

-277.196

-281.574

4.378

De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2018. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.

Programma (bedragen * 1.000)

Taakveld

Baten

lasten

Totaal

01 Economie en stadsmarketing

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.188

3.912

-1.277

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-15

1.137

1.122

3.4 Economische promotie

-274

1.073

799

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.418

3.418

5.4 Musea

2.091

2.091

5.5 Cultureel erfgoed

186

186

5.6 Media

1.818

1.818

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

757

757

Totaal 01 Economie en stadsmarketing

-5.478

14.392

8.914

02 Zorg (Wmo)

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1

186

185

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-160

3.217

3.058

6.2 Wijkteams

2.469

2.469

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.408

2.408

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-867

9.842

8.975

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-890

18.543

17.652

7.1 Volksgezondheid

698

698

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

24

24

Totaal 02 Zorg (Wmo)

-1.918

37.387

35.469

03 Werk en inkomen

0.4 Overhead

28

28

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-583

583

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-7

183

176

6.3 Inkomensregelingen

-24.990

30.826

5.836

6.4 Begeleide participatie

10.955

10.955

6.5 Arbeidsparticipatie

-387

3.223

2.835

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

501

501

Totaal 03 Werk en inkomen

-25.967

46.299

20.331

04 Jeugd, onderwijs en sport

0.4 Overhead

164

164

4.2 Onderwijshuisvesting

-319

9.262

8.943

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.783

6.214

1.432

5.1 Sportbeleid en activering

5.614

5.614

5.2 Sportaccommodaties

-2.410

2.702

292

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-490

3.158

2.668

6.2 Wijkteams

3.833

3.833

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

16.268

16.268

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-1.726

4.688

2.962

7.1 Volksgezondheid

1.791

1.791

Totaal 04 Jeugd, onderwijs en sport

-9.728

53.694

43.967

05 Ruimtelijke ontwikkeling

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-636

1.236

599

0.5 Treasury

-39

-39

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-330

1.990

1.660

5.5 Cultureel erfgoed

46

46

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-492

28

-464

8.1 Ruimtelijke ordening

-42

904

862

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-14.523

12.433

-2.089

8.3 Wonen en bouwen

-3.548

5.263

1.715

Totaal 05 Ruimtelijke ontwikkeling

-19.609

21.900

2.290

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

0.2 Burgerzaken

-27

62

34

0.63 Parkeerbelasting

-3.999

157

-3.842

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1

772

771

2.1 Verkeer en vervoer

-2.089

15.075

12.987

2.2 Parkeren

-

1.091

1.091

2.3 Recreatieve havens

-97

234

137

2.4 Economische havens en waterwegen

-1

868

867

2.5 Openbaar vervoer

128

128

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-145

152

7

3.4 Economische promotie

-147

40

-107

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-89

3.645

3.556

6.3 Inkomensregelingen

1.596

1.596

7.2 Riolering

-15.655

13.109

-2.546

7.3 Afval

-11.106

8.391

-2.715

7.4 Milieubeheer

-49

1.645

1.597

8.1 Ruimtelijke ordening

-7

541

534

Totaal 06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

-33.412

47.507

14.095

07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

0.2 Burgerzaken

-1.410

2.131

722

1.2 Openbare orde en veiligheid

7

7

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

607

607

Totaal 07 Burgerinitiatieven en publiekszaken

-1.410

2.746

1.336

08 Veiligheid en bestuur

0.1 Bestuur

-61

3.522

3.461

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-37

4.689

4.652

1.2 Openbare orde en veiligheid

-139

3.786

3.647

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

46

46

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

50

50

8.1 Ruimtelijke ordening

-120

140

20

Totaal 08 Veiligheid en bestuur

-357

12.233

11.876

20 Overhead

0.4 Overhead

-2.808

21.525

18.717

0.8 Overige baten en lasten

-1.258

1.476

218

Totaal 20 Overhead

-4.067

23.001

18.935

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

0.5 Treasury

-1.194

-1.180

-2.374

0.61 OZB woningen

-7.441

590

-6.851

0.62 OZB niet-woningen

-7.186

265

-6.921

0.64 Belastingen overig

-2.426

71

-2.355

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-148.535

-148.535

0.8 Overige baten en lasten

-9

332

323

3.4 Economische promotie

-125

4

-121

6.3 Inkomensregelingen

4

4

Totaal 21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-166.915

85

-166.829

22b Mutaties reserves i.v.m. programma's

0.10 Mutaties reserves

-12.713

4.680

-8.033

0.4 Overhead

-

-

-

0.8 Overige baten en lasten

-

-

-

1.2 Openbare orde en veiligheid

-

-

-

2.2 Parkeren

-

-

-

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

8.3 Wonen en bouwen

-

-

-

Totaal 22b Mutaties reserves i.v.m. programma's

-12.713

4.680

-8.033

22c Saldo rekening

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

Totaal 22c Saldo rekening

-

-

-

Eindtotaal

-281.574

263.925

-17.649