Resultaatbepaling

De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2018 staat in het volgende overzicht.

(bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Stand na 1e BW 2018

Stand na 2e BW 2018

Jaarrekening 2018

Saldo begroting c.q. rekening

549

-454

7.067

17.649

Op grond van de 2e begrotingswijziging 2018 bedroeg het verwachte rekeningresultaat 2018 € 7.067.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2018 bedraagt € 17.649.000 positief (2017: € 8.446.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

  • het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 9.616.000 positief;
  • per saldo is voor € 8.033.000 onttrokken aan de reserves.

Overzicht belangrijkste afwijkingen

Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.

Programma

Product

Afwijking (bedragen * € 1.000)

01 Economie en stadsmarketing

P Panden

159

02 Zorg (Wmo)

P Algemene voorzieningen WMO

-293

02 Zorg (Wmo)

P Maatwerkvoorzieningen WMO

3.365

02 Zorg (Wmo)

P Overig WMO

142

03 Werk en inkomen

P Inkomen

1.243

03 Werk en inkomen

P Participatie overig

285

03 Werk en inkomen

P Sociale werkvoorziening

211

04 Jeugd, onderwijs en sport

P Algemene voorzieningen jeugd

469

04 Jeugd, onderwijs en sport

P Lokale onderwijstaken

351

04 Jeugd, onderwijs en sport

P Maatwerkvoorzieningen jeugd

-372

04 Jeugd, onderwijs en sport

P Sportstimulering

138

05 Ruimtelijke ontwikkeling

P Bouw- en woningtoezicht

-119

05 Ruimtelijke ontwikkeling

P Grondexploitaties

2.189

05 Ruimtelijke ontwikkeling

P Grondexploitaties Bedrijventerreinen

-1.660

05 Ruimtelijke ontwikkeling

P Particuliere woningverbetering

393

05 Ruimtelijke ontwikkeling

P Ruimtelijke ordening

114

05 Ruimtelijke ontwikkeling

P Wijkontwikkeling

335

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Afvalverwijdering en -verwerking

262

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Baten riolering

1.102

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Dagelijks beheer en onderhoud grijs

1.475

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Dagelijks beheer en onderhoud groen

193

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Investeringen en groot onderhoud blauw

-121

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Investeringen en groot onderhoud bruin

120

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Investeringen en groot onderhoud grijs

-568

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

P Parkeren

267

08 Veiligheid en bestuur

P College van B en W

-138

08 Veiligheid en bestuur

P Handhaving OOV

103

08 Veiligheid en bestuur

P ISMH en Zuidplas

205

08 Veiligheid en bestuur

P Veiligheid

-176

20 Overhead

Centrale overheadkostenplaatsen

-361

20 Overhead

P Algemene baten

176

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Kostenplaats kapitaallasten

-256

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

P Algemene lasten

419

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

P Algemene uitkering

-439

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

P Onroerend zaakbelasting

505

Diverse programma's

Diverse verschillen kleiner dan 100

694

Diverse programma's

Hogere onttrekking reserves

170

Totaal afwijkingen ten opzichte van 2e begrotingswijziging 2018

10.582

Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 17.649.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.

Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)

(bedragen * € 1.000)

Tot en met de 2e begrotingswijziging 2018

€ 7.067

Structureel bij jaarrekening

€ 0

Incidenteel bij jaarrekening

€ 10.412

Hogere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2018)

€ 170

Totaal gerealiseerd resultaat

€ 17.649