Incidentele baten en lasten

Voor de beoordeling van de jaarrekening volstaat niet alleen het gerealiseerde resultaat. Nog meer is het van belang om te kijken of sprake is van het zogenaamde 'structurele en reële evenwicht'. Dit uitgangspunt is wettelijk verankerd. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de vergelijkbare tabel in de programmabegroting 2018-2021 zijn genoemd. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen. Aanvullend zijn lasten en baten opgenomen waarvan het incidentele karakter in de loop van 2018 is gebleken. In de toelichting wordt het incidentele karakter van de baten en de lasten onderbouwd. De toelichting op de afwijkingen tussen de geraamde en gerealiseerde bedragen staat in de vorige paragraaf.

Incidentele baten (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

Programma

03 Werk en inkomen

Regiogelden

-369

0

01 Economie, cultuur en stadsmarketing

Verkoop terrein Goudkade

-1.413

0

21 Algemene dekkingsmiddelen

Extra dividend Cyclus

-710

0

Sub-totaal exploitatie

-2.492

0

Reserves

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 1: Roze zaterdag

-115

-115

21 Reserves (Revitalisering)

Programma 1: Versnellingskamer

0

-50

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 1: Opnieuw beschikbaar div. projecten

-145

0

21 Reserves (Reserve SD)

Programma 2: Transformatie sociaal domein

-95

-80

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 3: Modernisering sociale dienst

-565

0

21 Reserves (Reserve SD)

Programma 3: Modernisering sociale dienst

-183

-160

21 Reserves (Reserve SD)

Programma 3: Minimabeleid (jaarrekening 2017)

-145

0

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 4: Voorschoolse opvang peuters

-39

-39

21 Reserves (Reserve SD)

Programma 4: Maatwerk jeugd

-2.800

-2.800

21 Reserves (Reserve SD)

Programma 4: Transformatie sociaal domein

-95

-80

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 4: Opnieuw beschikbaar div. projecten

-265

0

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 5: Funderingsfonds

-145

-145

21 Reserves (Wijkontwikkeling)

Programma 5: Wijkontwikkeling

-698

0

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 5: Vrijval reserve bouwleges

-585

-585

21 Reserves (3 Notenbomen en Bolwerk)

Programma 5: Inzet nazorgbudget afgesloten grondexploitatie

-15

0

21 Reserves (NIEGG Spoorzone en Westergouwe)

Programma 5: Vrijval reserve

-2.900

0

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 5: Opnieuw beschikbaar div. projecten

-145

0

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 6: Dotatie Vz. riolering

-880

-880

21 Reserves (Egalisatie openbare ruimte)

Programma 6: Dotatie Vz. groot onderhoud OR

-772

0

21 Reserves (Zuidelijk stationsgebied)

Programma 6: Zuidelijk stationsgebied

-287

0

21 Reserves (Reserve revitalisering)

Programma 6: Goudse Poort

0

-29

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 8: Toekomstvisie

-50

-50

21 Reserves (Niet-gesprongen explosieven)

Programma 8: Niet gesprongen explosieven

-160

0

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 8: Opnieuw beschikbaar div. projecten

-188

-105

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 20: Cheese experience

-60

-60

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 20: Opnieuw beschikbaar div. projecten

-220

0

21 Reserves (Organisatie-ontwikkeling)

Programma 20: Organisatie-ontwikkeling

-768

-522

21 Reserves (Algemene reserve)

Programma 21: Opnieuw beschikbaar oude jaren

-146

-146

21 Reserves (Organisatie-ontwikkeling)

Programma 21: Organisatie-ontwikkeling

-207

0

Sub-totaal reserves

-12.673

-5.846

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

-15.165

-5.846

Incidentele lasten (bedragen * € 1.000)

Omschrijving

Werkelijk

Geraamd

Programma

01 Economie en stadsmarketing

Roze zaterdag

115

115

01 Economie en stadsmarketing

Goudse Poort (revitalisering)

128

0

02 Zorg (Wmo)

Transformatie sociaal domein

95

80

03 Werk en inkomen

Modernisering Sociale Dienst

183

160

03 Werk en inkomen

Regiogelden

525

0

04 Jeugd, onderwijs en sport

Onderwijshuisvesting

1.450

1.450

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingswet - uitvoeringsbudget

50

100

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Funderingsfonds

28

145

20 Overhead

Gouwepark

0

43

Sub-totaal exploitatie

2.574

2.093

Reserves

21 Reserves (Egalisatie Openbare ruimte)

Kapitaallasten investeringsbudget: Investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte

3.152

3.045

21 Reserves (Parkeren)

Stationsgarage

43

43

21 Reserves (Niet gesprongen explosieven)

Bijdrage NGE ontvangen via AU (toevoeging reserve)

50

0

21 Reserves (Reserve revitalisering)

Progr 6: Goudse Poort

128

0

21 Reserves (Organisatie-ontwikkeling)

Progr 20: onttrekking uit res organisatie-ontwikkeling

556

557

21 Reserves (Algemene reserve)

Progr 21: spaaroptie

750

750

Sub-totaal reserves

4.680

4.395

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

7.254

6.488

Totalen van baten en lasten (bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal baten

-268.861

-246.727

Totaal lasten

259.245

247.668

Saldo

-9.616

941

Mutaties reserves

Onttrekkingen reserves incidenteel

-12.673

-5.846

Onttrekkingen reserves structureel (reserve parkeren)

-40

-40

Stortingen reserves

4.680

4.395

Saldo reserves

-8.033

-1.491

Totaal baten en lasten (bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal baten

-281.574

-252.613

Totaal lasten

263.925

252.063

TOTAAL gerealiseerd resultaat

-17.649

-550

waarvan Incidentele baten en lasten (bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal incidentele baten

-15.165

-5.846

Totaal incidentele lasten

7.254

6.488

TOTAAL

-7.911

642

structurele baten en lasten (bedragen * € 1.000)

Werkelijk

Geraamd

Totaal structurele baten

-266.409

-246.767

Totaal structurele lasten

256.671

245.575

TOTAAL

-9.738

-1.192

Structureel saldo jaarrekening

-9.738

-1.192

- = positief saldo

+ = negatief saldo

structurele exploitatieruimte in % (paragraaf 4.2)

3,6%

0,5%