Resultaatbestemming

De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 17.649.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:

a. € 51.500 toe te voegen aan de reserve Cultuur en erfgoedfonds;
b. € 1.858.092 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein;
c. € 1.771.162 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
d. € 1.290.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie
e. € 700.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Groenfonds;
f. € 1.560.000 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting;
g. € 260.000 toe te voegen aan de voorziening Afval;
h. € 1.130.000 toe te voegen aan de voorziening Riool;
i. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 9.028.121, toe te voegen aan de algemene reserve.

De voorstellen onder a. t/m c. zijn op basis van verplichtingen naar derden en/of een bestendige gedragslijn. De toelichting op de overige mutaties luidt als volgt:

ad d. reserve Versnellen woningbouw en transformatie
In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2019-2022 respectievelijk € 0,7 miljoen, € 1,4 miljoen, € 1,7 miljoen en € 1,9 miljoen te doteren aan de reserve versnelling woningbouw. Voorstel is nu om dit gedeeltelijk naar voren te halen en de reserve te vullen vanuit het overschot 2018 (verschuiving van 2022 naar 2018).

ad e. reserve Groenfonds
In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2019-2022 respectievelijk € 200.000 in 2019, € 400.000 in 2020, € 700.000 in 2021 en € 700.000 in 2022 te doteren voor uitbreiding nieuw groen en water. Dit is in 2018 verwerkt in de Voorziening groot onderhoud openbare ruimte. Voorstel is nu om dit naar voren te halen en hiervoor de reserve Groenfonds te creëren (verschuiving van 2022 naar 2018).

ad f. reserve Onderwijshuisvesting
Op 3 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten de reserve onderwijshuisvesting in te stellen. Het bedrag van de eerste storting is gebaseerd op investeringen uitvoeringsplan 1 (€ 19,5 miljoen) rekening houdend met 10% risicobuffer.

ad g. voorziening Afval
Op basis van de nacalculatie van de compensabele btw blijkt het voordeel voor het begrotingsperspectief van kosten-baten afval hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om een aanvullend te doteren aan de voorziening afvalstoffenheffing zodat dit bedrag betrokken kan worden in de berekening van de toekomstige afvalstoffenheffing.

ad h. voorziening Riool
Op basis van de nacalculatie van de compensabele btw blijkt het voordeel voor het begrotingsperspectief van kosten-baten riolering hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om een aanvullend te doteren aan de voorziening riolering zodat dit bedrag betrokken kan worden in de berekening van de toekomstige rioolheffing.