Balans per 31 december 2018: passiva

PASSIVA (bedragen * € 1.000)

ultimo

2018

ultimo

2017

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

63.763

54.147

Algemene reserve

29.367

29.332

Bestemmingsreserves

16.747

16.369

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

17.649

8.446

Voorzieningen

29.698

24.832

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.856

6.967

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

8.986

7.791

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

13.857

10.074

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

262.543

286.469

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

262.512

286.434

- overige binnenlandse sectoren

31

35

TOTAAL VASTE PASSIVA

356.005

365.448

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

45.648

16.201

Kasgeldleningen

28.000

0

Overige schulden

17.648

16.201

Liquide middelen

1.880

4.301

Banksaldi

1.880

4.301

Overlopende passiva

19.502

40.765

Nog te betalen bedragen

17.448

38.429

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

95

0

- Rijk

1.004

893

- Overige Nederlandse overheidslichamen

788

866

Overige vooruit ontvangen bedragen

167

577

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

67.030

61.267

TOTAAL GENERAAL

423.035

426.715

BORG- EN GARANTSTELLINGEN

25.470

20.224