Overzicht van baten en lasten

Aanvankelijk was het saldo van de begroting 2018, zoals door de raad vastgesteld in het najaar van 2017, € 549.000 positief. In de loop van het jaar is de begroting twee keer bijgesteld door de raad op basis van raads- en collegebesluiten en andere ontwikkelingen. Dankzij een aantal incidentele meevallers (o.a. vrijval reserve Westergouwe, verkoop terrein Goudkade en extra dividend Cyclus) werd bij de 2e begrotingswijziging 2018 een positief resultaat verwacht van € 7.067.000. Uiteindelijk sluit de jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 17.649.000. Zie de navolgende overzichten.

Van elk programma, van de overhead en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten en de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo voor een programma in de kolom "Jaarrekening 2018" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2018 van - € 9.612.000 is derhalve positief.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

01. Economie en stadsmarketing

Lasten

14.491

14.710

14.392

318

V

Baten

-3.924

-5.325

-5.478

153

V

Saldo

10.567

9.385

8.914

471

V

02. Zorg (Wmo)

Lasten

38.625

39.854

37.387

2.466

V

Baten

-1.171

-1.171

-1.918

747

V

Saldo

37.454

38.683

35.469

3.214

V

03. Werk en inkomen

Lasten

47.275

47.835

46.299

1.536

V

Baten

-24.554

-25.765

-25.967

202

V

Saldo

22.721

22.069

20.331

1.738

V

04. Jeugd, onderwijs en sport

Lasten

51.369

54.277

53.694

582

V

Baten

-7.262

-9.694

-9.728

34

V

Saldo

44.107

44.583

43.967

616

V

05. Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

15.733

23.907

21.900

2.007

V

Baten

-13.025

-20.265

-19.609

-656

N

Saldo

2.707

3.642

2.290

1.351

V

06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

45.673

47.736

47.507

229

V

Baten

-28.956

-30.797

-33.412

2.616

V

Saldo

16.717

16.939

14.095

2.844

V

07. Burgerinitiatieven en publiekszaken

Lasten

2.804

2.775

2.746

29

V

Baten

-1.353

-1.353

-1.410

57

V

Saldo

1.451

1.422

1.336

86

V

08. Veiligheid en bestuur

Lasten

11.718

12.116

12.233

-117

N

Baten

-221

-213

-357

144

V

Saldo

11.497

11.903

11.876

26

V

Overhead

Lasten

20.570

21.830

23.001

-1.172

N

Baten

-3.258

-3.100

-4.067

967

V

Saldo

17.313

18.730

18.935

-205

N

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

-591

410

85

325

V

Baten

-163.003

-166.969

-166.915

-54

N

Saldo

-163.594

-166.559

-166.829

270

V

GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

247.668

265.448

259.245

6.203

V

Baten

-246.727

-264.652

-268.861

4.209

V

Saldo

941

796

-9.616

10.412

V

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de baten danwel onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.

Reserves (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Storting reserves 01. Economie en stadsmarketing

Lasten

0

128

128

0

-

Storting reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lasten

3.088

3.196

3.196

0

-

Storting reserves 08. Veiligheid en bestuur

Lasten

0

50

50

0

-

Storting reserves Overhead

Lasten

557

557

557

0

-

Storting reserves Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

750

750

750

0

-

Totaal toevoeging reserves

Totaal

4.395

4.680

4.680

0

-

Onttrekking reserves 01. Economie en stadsmarketing

Baten

-165

-260

-260

0

-

Onttrekking reserves 02. Zorg (Wmo)

Baten

-80

-95

-95

0

-

Onttrekking reserves 03. Werk en inkomen

Baten

-160

-893

-893

0

-

Onttrekking reserves 04. Jeugd, onderwijs en sport

Baten

-2.919

-3.199

-3.199

0

-

Onttrekking reserves 05. Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

-730

-4.928

-4.488

-440

N

Onttrekking reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Baten

-949

-1.270

-1.979

709

V

Onttrekking reserves 08. Veiligheid en bestuur

Baten

-155

-398

-398

0

-

Onttrekking reserves Overhead

Baten

-582

-1.147

-1.063

-84

N

Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen

Baten

-146

-353

-338

-15

N

Totaal onttrekking reserves

Totaal

-5.886

-12.543

-12.713

170

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-1.491

-7.863

-8.033

170

V

Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 17.649.000 positief (in 2017 € 8.446.000 positief). De 2e begrotingswijziging 2018 sloot met een saldo van € 7.067.000 positief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 10.582.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Saldo

941

796

-9.616

10.412

V

Totaal mutaties reserves

Saldo

-1.491

-7.863

-8.033

170

V

Gerealiseerd resultaat

-549

-7.067

-17.649

10.582

V

Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:

  • lokale heffingen
  • algemene uitkeringen
  • dividend
  • saldo financieringsfunctie
  • overige algemene dekkingsmiddelen

Zie daartoe het volgende overzicht.

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Algemene baten en lasten

689

410

0

410

PG Dividenden en gemeentegaranties

62

73

86

-13

PG Lokale heffingen

1.071

1.029

933

96

PG Organisatie-ontwikkeling

209

416

332

84

PG Saldo financieringsfunctie

-2.622

-1.518

-1.265

-253

Totaal lasten

-591

410

85

325

Baten

PG Algemene baten en lasten

0

0

-9

9

PG Algemene uitkering

-145.659

-148.974

-148.535

-439

PG Dividenden en gemeentegaranties

-135

-941

-940

-1

PG Lokale heffingen

-16.814

-16.814

-17.177

362

PG Saldo financieringsfunctie

-394

-240

-254

14

Totaal baten

-163.003

-166.969

-166.915

-54

Saldo van baten en lasten

-163.594

-166.559

-166.829

270

Toevoegingen aan reserves (lasten)

750

750

750

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-146

-353

-338

-15

Gerealiseerd resultaat

-162.990

-166.163

-166.418

255

Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.

Zie daartoe het onderstaande overzicht.

Resultaat (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Jaarrekening 2018

Saldo rekening min begroting na wijziging

V/N

Onvoorzien

lasten

151

151

0

151

V