Toelichting op de balans per 31 december 2018: passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 1-1-2018

Algemene reserve

29.367

29.332

Bestemmingsreserves

16.747

16.369

Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten

17.649

8.446

Totaal

63.763

54.147

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2018 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Toevoeging voorgaand boekjaar

Onttrekking voorgaand boekjaar

Toevoeging bij overzicht baten en lasten

Onttrekking bij overzicht baten en lasten

Boek- waarde 31-12-2018

Programma 1

185

27

212

Programma 2

4.266

1.192

5.458

Programma 5

3.443

3.156

3.615

2.984

Programma 6

5.846

171

326

5.691

Programma 8

1.942

50

160

1.832

Overhead

687

300

556

975

568

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

29.332

3.771

3.903

7.638

29.368

Totaal

45.701

8.446

0

4.680

12.714

46.114

Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten

17.649

TOTAAL

63.763

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2018 sluit met een voordelig saldo van € 17.649.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:

a. € 51.500 toe te voegen aan de reserve Cultuur en erfgoedfonds;
b. € 1.858.092 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein;
c. € 1.771.162 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
d. € 1.290.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie;
e. € 700.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Groenfonds;
f. € 1.560.000 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting;
g. € 260.000 toe te voegen aan de voorziening Afval;
h. € 1.130.000 toe te voegen aan de voorziening Riool;
g. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 9.028.121, toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 1-1-2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.856

6.967

Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren

8.986

7.791

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel

13.857

10.074

Totaal

29.698

24.832

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2018 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Toevoeging

Vrijval

Aan- wending

Boek- waarde 31-12-2018

Programma 1

1.394

954

706

1.642

Programma 4

383

139

61

461

Programma 6

15.489

7.913

1.277

1.955

20.170

Programma 8

7.419

359

472

7.306

Overhead

94

42

70

66

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

53

53

Totaal

24.832

9.407

1.277

3.264

29.698

Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de voorzieningen.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Saldo 1-1-2018

Vermeer-deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2018

Onderhandse leningen

286.469

23.926

262.543

De verdeling van de restschuld per 31 december 2018 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

tot 3%

3-4%

4-5%

5-6%

Totaal

Looptijd tot en met 2020

5.000

5.000

Looptijd tot en met 2025

50.300

8.513

58.813

Looptijd tot en met 2030

8.018

6.000

39.825

53.843

Looptijd tot en met 2035

22.667

35.333

13.000

71.000

Looptijd tot en met 2040

30.000

30.000

Looptijd tot en met 2045

43.887

43.887

Totaal

85.985

49.846

126.712

0

262.543

Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast over 2018 € 9.463.000.