Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen

Borg- en garantstellingen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Aantal ultimo 2018

Oorspron-kelijk bedrag

Percentage borgstelling

Boek- waarde 1-1-2018

Boek- waarde 31-12-2018

Borgstellingen met laag risicoprofiel

1. Particuliere woningen

231

15.835

100%

3.465

1.765

2a. Woningcorporaties en zorginstellingen

9

13.504

100%

9.403

9.006

2a. Woningcorporaties en zorginstellingen

1

3.500

37%

928

896

3. Overige rechtspersonen

1

13.000

100%

0

8.486

Totaal borgstellingen met laag risicoprofiel

242

45.839

13.796

20.153

Borgstellingen met hoger/hoog risicoprofiel

4a. Culturele en religieuze instellingen en sportverenigingen

6

2.528

100%

1.457

728

4b. Culturele en religieuze instellingen en sportverenigingen

1

8.520

80%

4.895

4.528

4c. Culturele en religieuze instellingen en sportverenigingen

1

1.370

50%

76

61

Totaal borgstellingen met hoger/hoog risicoprofiel

8

12.418

6.428

5.317

TOTAAL VERSTREKTE BORGSTELLINGEN

250

58.257

20.224

25.470

Op basis van de saldiverklaringen die de gemeente van geldverstrekkers heeft ontvangen, bedraagt het risicobeslag per 31 december 2018 € 25.470.000. De toename met € 5.246.000 is het resultaat van aflossingen op bestaande leningen en de nieuwe borgstelling van de lening van VOF Westergouwe.

In 2018 is een positief besluit genomen op een garantieaanvraag van VOF Westergouwe voor de financiering van de aanleg van het openbaar gebied in de nieuwbouwwijk Westergouwe. De gemeentelijke borgstelling bedraagt maximaal € 13 miljoen. Op 31 december 2018 bedroeg het saldo van de door VOF Westergouwe bij BNG Bank opgenomen lening € 8,5 miljoen.

De borgstelling is gekoppeld aan verstrekte zekerheden in de vorm van het recht van 1e hypotheek op de gronden van de VOF Westergouwe en in de vorm van borgstelleningen door Heijmans en Volker Wessels. Deze borgstelling vervangt het financieringsarrangement Westergouwe waarin de gemeente een geldlening had verstrekt. Deze geldlening is eind 2018 in zijn geheel afgelost.

Ook is in 2018 besloten tot het verstrekken van een gemeentegarantie op een door de Stichting Cheese Experience Gouda bij BNG Bank te sluiten geldlening tot een maximaal borgstellingsbedrag van € 3 miljoen. De akte van borgstelling is in 2019 ondertekend zodat deze borgstelling nog niet is opgenomen in bovenstaand overzicht. De gevestigde zekerheden bestaan onder andere uit gevestigde pandrechten.

In 2018 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossingen waarvoor zij borg staat.

Achtervang

Naast bovenstaande borgstellingen is sprake van borgstellingen die door waarborgfondsen aan derden zijn verstrekt en waarvoor de gemeente als achtervang (als secundaire of tertiaire zekerheid) optreedt. De gemeente zal dus pas op deze borgstellingen worden aangesproken als het garantievermogen van de waarborgfondsen onvoldoende is om de betalingsverplichtingen voor rente en aflossing van de gewaarborgde geldleningen over te nemen van de in gebreke blijvende instelling.

Het garantievermogen van de waarborgfondsen verschilt per fonds maar beloopt miljarden euro’s. De kans dat de gemeente op deze achtervangpositie wordt aangesproken, wordt erg klein geacht. Indien dat toch gebeurt, zal de aanspraak eerst op basis van 50/50 worden verdeeld tussen Rijk en gemeenten waarna het deel dat aan de gemeenten wordt toebedeeld op basis van een bepaalde verdeelsleutel wordt omgeslagen naar de deelnemende gemeenten. Het eventueel voor Gouda resterende deel zal nooit meer zijn dan globaal 5% van het garantiebedrag en bestaan uit het verstrekken van een renteloze lening aan het betreffende waarborgfonds. Het eventuele netto verlies voor de gemeente bestaat derhalve uit derving van rentevergoeding op de verstrekte renteloze geldlening.

A. Borgstelling via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Aantal garanties: 3.319 in 2017 (2016: 3.625)

Omvang: € 562.000.000 in 2017 (2016: € 589.000.000)

50% aandeel gemeente Gouda: € 281.000.000 in 2017 (2016: € 295.500.000)

Het genoemde aantal en de vermelde bedragen zijn per 31 december 2017. Het overzicht Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Bij het opmaken van deze jaarstukken was de stichting nog niet in staat (geweest) de standen per 31 december 2018 te verstrekken.

Het Rijk heeft met ingang van 1 januari 2011 de achtervangpositie van de gemeenten overgenomen voor nieuw te verstrekken leningen onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat gemeente Gouda geen risico loopt om te worden aangesproken op de achtervangpositie voor leningen die vanaf 1 januari 2011 in dit kader zijn verstrekt. Het ondanks de economische crisis als laag te kwantificeren risico op de bestaande leningen onder NHG-garantie, dus die welke zijn verstrekt tot en met 2010, zal de komende jaren steeds verder afnemen als gevolg van de gepleegde aflossingen.

B. WSW-borgstellingen voor woningcorporaties

Aantal garanties: 51 (2017: 52)

Omvang: € 351.000.000 (2017: € 356.000.000)

50% aandeel gemeente Gouda: € 175.000.000 (2017: € 178.000.000)

In het geval dat de gemeenten op de achtervangpositie worden aangesproken, geldt een vooraf bepaalde verdeling waarbij het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en de overige 50% van de leningen door gemeenten zal worden verstrekt. De tertiaire zekerheid is nog nooit ingeroepen en het risico dat dit de komende jaren gebeurt wordt vrijwel nihil geacht.