Besluit bij Jaarstukken 2018

(voorgesteld) besluit van

de gemeenteraad

voorstelnummer 2991

onderwerp

Jaarstukken 2018

de raad van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019

gelet op titel IV van de Gemeentewet

besluit:

1. Het vaststellen van de jaarstukken 2018;

2. Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018, zijnde € 17.648.875 positief, vast te stellen en over te gaan de volgende resultaatbestemming:
a. € 51.500 toe te voegen aan de reserve Cultuur en erfgoedfonds;
b. € 1.858.092 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein;
c. € 1.771.162 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
d. € 1.290.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie;
e. € 700.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Groenfonds;
f. € 1.560.000 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting;
g. € 260.000 toe te voegen aan de voorziening Afval;
h. € 1.130.000 toe te voegen aan de voorziening Riool;
g. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 9.028.121, toe te voegen aan de algemene reserve.

3. Het aanpassen van de einddatum van de in hoofdstuk 10.2.3 van de jaarstukken 2018 opgenomen kredieten waarvan de einddatum is bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd, om daarmee te voldoen aan de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013 waarin is bepaald dat dergelijk kredieten formeel dienen te worden afgesloten; daarbij specifiek:

a. Van het MIVOP investeringsbudget dat bij de (concept) jaarrekening 2018 resteert, € 488.749 te bestemmen voor de audiovisuele middelen voor het vergadercentrum 2e verdieping Huis van de Stad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 juli 2019.

De raad der gemeente voornoemd,

, griffier , voorzitter