Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording op grond van de WNT zijn, naast de wet, het Uitvoeringsbesluit WNT, de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT 2018 gehanteerd.

In artikel 1.1, aanhef en onderdeel b, sub 2 van de wet zijn de secretarissen bij de gemeenten en de griffiers bij de gemeenten aangewezen als topfunctionaris.

Naam (bedragen x € 1)

E.M. Branderhorst

E.J. Karman Moerman

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

120.738

91.454

Beloningen betaalbaar op termijn

18.258

14.779

Subtotaal

138.996

106.233

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

- / - Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

138.996

106.233

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

119.374

89.576

Beloningen betaalbaar op termijn

16.994

13.262

Subtotaal

136.368

102.839

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totaal bezoldiging 2017

136.368

102.839

Er zijn geen niet-topfunctionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.