Toelichting op de balans per 31 december 2018: activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2018

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

15.115

-706

452

13.957

Totaal

15.115

-706

0

0

452

13.957

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Deze post bestaat uit:

  • de verstrekte bijdrage aan Hoogheemraadschap van Rijnland voor de renovatie van het gemaal aan de Bosweg;
  • de voorbereidingskosten van de besluitvorming rond het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, verminderd met de ontvangen bijdrage van € 206.000 van de provincie Zuid-Holland. De voorbereidingskosten worden conform het raadsbesluit geactiveerd;
  • de tot en met 2012 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg en de brug over de Stolwijkervaart;
  • de tot en met 2011 aan de provincie Zuid-Holland betaalde bijdragen voor de aanleg van de RijnGouweLijn en de in 2013 van de provincie terugontvangen bijdrage op basis van de gewijzigde planvoering;
  • de verstrekte bijdrage aan de restauratie van draaiorgel "de Lekkerkerker";
  • de verstrekte bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor de aanleg van de rotonde nabij de Coenecoopbrug.

In 2018 is op deze post in totaal € 452.000 afgeschreven. De geactiveerde waarde van betaalde afkoopsom voor de huurkosten van het Nelson Mandela Centrum ad € 706.000 is per eind 2018 in de balans geherclassificeerd naar vooruitbetaalde kosten.

Materiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 1-1-2018

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

8.670

8.680

Overige investeringen met een economisch nut

201.773

214.100

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

95.548

91.918

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

38.793

33.412

Totaal

344.784

348.110

Materiële vaste activa uitgegeven in erfpacht

De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is met € 10.000 afgenomen vanwege de verkoop van een perceel erfpachtgrond.

Overige investeringen met economisch nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2018

Gronden en terreinen

50.946

-7.500

105

43.341

Woonruimten

98

9

89

Bedrijfsgebouwen

136.653

2.647

30

4.978

134.292

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.096

477

851

6.722

Vervoermiddelen

0

0

Machines, apparaten en installaties

8.343

444

1.058

7.729

Overige materiële vaste activa

10.965

547

1.912

9.600

Totaal

214.100

-3.385

135

0

8.808

201.773

Gronden en terreinen

De negatieve investering van € 7.500.000 betreft de overboeking naar voorraad onderhanden werk vanwege het in exploitatie nemen van de grondexploitatie Westergouwe.

De desinvesteringen van in totaal € 105.000 hebben betrekking op de overname van grond van het voormalige Spaardersbad (€ 7.000), het terrein aan de Goudkade (€ 44.000) en op een technische correctie als gevolg van de verkoop van de voormalige Anne Frankschool (€ 53.000).

Bedrijfsgebouwen

In 2018 zijn investeringen gedaan met betrekking tot Driestar college voor € 1.578.000, vernieuwbouw De Ark (€ 399.000), aanpassing Lekkenburg (€ 59.000), Kesper college (€ 438.000) en Al Qalam voor € 117.000.

De desinvesteringen betreffen een technische correctie van € 30.000 als gevolg van de verkoop van de popmuziek-oefenruimte aan de Wilem de Zwijgersingel.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen in 2018 betreffen de renovatie en uitbreiding van de velden van RFC Gouda (€ 121.000) en de vervanging van een kunstgrasveld van Jodan Boys (€ 356.000).

Machines, apparaten en installaties

De grootste investeringen in 2018 in deze categorie betreffen zonnepanelen op sportaccommodaties (€ 161.000) en aanpassingen aan parkeerautomaten € 187.000.

Overige materiële vaste activa

De belangrijkste investering in 2018 betreft het Meerjaren Innovatie-, Vervangings- en Onderhoudsplan (MIVOP) voor in totaal € 495.000.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2018

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

88.639

6.883

86

3.217

92.219

Overige materiële vaste activa

3.279

384

334

3.329

Totaal

91.918

7.267

0

86

3.551

95.548

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

De investeringen in 2018 betreffen volledig de uitgaven met betrekking tot rioleringswerkzaamheden (€ 6.883.000). Van de provincie Zuid-Holland is een bijdrage ontvangen van € 30.000 voor de zuidelijke IJsseldijk. Van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn bijdragen ontvangen voor een tweetal duikers.

Overige materiële vaste activa

In deze categorie zijn de investeringen verantwoord met betrekking tot de voorbereiding van het ECO-park (€ 90.000). Daarnaast is € 245.000 geïnvesteerd voor afval scheiden loont.

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Investe- ringen

Desinves- teringen

Bijdragen van derden

Afschrij- vingen

Boek- waarde 31-12-2018

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

29.914

8.630

169

2.613

35.762

Machines, apparaten en installaties

2.561

323

145

525

2.214

Overige materiële vaste activa

937

120

817

Totaal

33.412

8.953

0

314

3.258

38.793

Grond-, weg en waterbouwkundige werken

De grootste investeringen in 2018 betreffen werkzaamheden in het kader van PP CIP (€ 1.159.000) en PP investeringen 2018 (€ 6.983.000). Daarnaast zijn investeringen gedaan voor het Mobiliteitsplan (€ 247.000) en het watersysteem historische binnenstad (€ 144.000). Voor diverse projecten is in totaal € 37.000 ontvangen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en € 132.000 van de provincie Zuid-Holland.

Machines, apparaten en installaties

De investeringen in 2018 betreffen de aanleg van diverse verkeersregelinstallaties (VRI) aan de Schielandse Hoge Zeedijk voor in totaal € 323.000.

Financiële vaste activa

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Boek- waarde 1-1-2018

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen / aflossingen

Voorziening

Boek- waarde 31-12-2018

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.940

1.940

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen u/g

10.532

-879

8.196

1.458

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

18

18

Totaal

12.490

-879

0

8.196

0

3.416

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen geldt de volgende specificatie. De bedragen betreffen de nominale waarde van het aandelenbezit in de betreffende onderneming.

Deelnemingen (bedragen * € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 1-1-2018

Cyclus

752

752

Sportpunt Gouda

949

949

BNG

206

206

Oasen

33

33

Totaal

1.940

1.940

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Deze post betreft de deelname in een viertal verbonden partijen van oorspronkelijk 100 gulden per partij; in totaal € 181,52.

Overige langlopende leningen u/g

Sinds 1996 participeert de gemeente in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Van de verkoopopbrengst van de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is bij de verkoop in 2000 € 2.244.000 toegevoegd aan deze deelneming. In 2018 is per saldo € 14.000 aan de deelneming toegevoegd als gevolg van ontvangen rente en betaalde beheersvergoeding.

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is aan te merken als een stichting waarin de gemeente participeert, waarvan het bestuur door de deelnemende gemeenten wordt benoemd en de gemeente het risico draagt van de door de stichting verstrekte geldleningen.

Per eind 2018 heeft een herclassificatie in de balans plaatsgevonden ad € 893.000 naar rekening-courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen voor een deel van deze participatie.

Naar aanleiding van een wijziging van de samenwerkingsovereenkomst Westergouwe is het saldo van de gemeentelijke voorfinanciering (per 1 januari 2018 € 8.182.000) in de loop van 2018 volledig afgelost en terugontvangen.

Tot deze post behoren tevens een aantal hypothecaire geldleningen aan particulieren ten dienste van funderingsherstel en een lening aan Dierentehuis Midden-Holland.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Ultimo 2018 bestaat deze balanspost uit een tweetal waarborgsommen met een totaalwaarde van € 18.000.