Overhead

Inleiding

Met ingang van het verslaggevingsjaar 2017 zijn de verslaggevingsvoorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de gemeenten aangepast. De aanpassing van het BBV betrof de grootste sinds de invoering van het BBV. Om te voldoen aan voorschriften van het BBV is voor het eerst in de programmabegroting 2017-2020 binnen Algemene dekkingsmiddelen een nieuwe productgroep Overhead gevormd.

Doordat de overhead op een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en voor het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het BBV geeft de definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'.

Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden/functionele programma's.