Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Nota onderhoud schoolgebouwen (tbv de schoolgebouwen die niet aan de schoolbesturen zijn overgedragen)

Vastgesteld op 12-12-2005

Kadernota Vastgoed

Vastgesteld op 12-12-2012

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter kennisname in 2014 aan de raad aangeboden

Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter kennisname in november 2018 aan de raad aangeboden

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 17-12-2014

Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022

Vastgesteld op 05-07-2017

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Realisatie 2018

Onderwijsgebouwen

Groot onderhoud via voorziening

139

61

Dagelijks onderhoud

204

167

Gemeentelijke objecten en gebouwen

Groot onderhoud via voorziening

1.207

832

Dagelijks onderhoud

223

212

Openbare ruimte

Groot onderhoud via voorziening

2.899

3.220

Investeringsbudget PP-CIP en PP-LTI

5.182

4.559

Investeringsbudget PP- Invest Maatschappelijk nut

3.500

3.441

Dagelijks onderhoud (exploitatie)

9.777

7.880

Rioleringen

Totaal lasten exploitatie (incl. btw)

10.975

11.984

Sportfaciliteiten

Groot en dagelijks onderhoud loopt via Sport.Gouda

0

0

TOTAAL

34.106

32.356