Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Afwatering (blauw)

936

721

822

-101

PG Bruggen en tunnels

1.587

1.720

1.742

-22

PG Milieu

9.718

10.986

11.083

-96

PG Openbaar groen

3.125

3.846

3.645

201

PG Riolering (bruin)

14.434

14.653

13.802

851

PG Verkeer

4.021

4.169

4.114

56

PG Wegen, straten pleinen

11.852

11.640

12.299

-659

Totaal lasten

45.673

47.736

47.507

229

Baten

PG Bruggen en tunnels

-103

-103

-98

-5

PG Milieu

-9.500

-10.839

-11.154

315

PG Openbaar groen

-10

-70

-89

19

PG Riolering (bruin)

-15.162

-15.373

-15.655

283

PG Verkeer

-3.729

-3.844

-4.113

269

PG Wegen, straten pleinen

-451

-568

-2.303

1.735

Totaal baten

-28.956

-30.797

-33.412

2.616

Saldo van baten en lasten

16.717

16.939

14.095

2.844

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.088

3.196

3.196

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-949

-1.270

-1.979

709

Gerealiseerd resultaat

18.856

18.865

15.312

3.553

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Afwatering

101.000

N

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte: Op basis van de nacalculatie te activeren werkzaamheden openbare ruimte 2017 is aanvullend een bedrag van € 121.000 aan de voorziening gedoteerd ten laste van de dotatie aan de egalisatiereserve Openbare ruimte. Dit was niet begroot. Hetzelfde voordeel doet zich voor bij de reserves.

121.000

N

I

Dagelijks Onderhoud: Een deel van het beschikbare budget hoefde niet ingezet te worden omdat de onderhoudskosten via de voorziening groot onderhoud afgewikkeld konden worden.

20.000

V

I

Milieu

96.000

N

315.000

V

Afval: Het nadeel op de lasten Afval (€ 9.000) is opgebouwd uit een groot aantal componenten. Door lagere exploitatiekosten kon een voordeel op het afvalbrengstation gerealiseerd worden (€ 42.000 V), ook op afvalinzameling bedrijven en kadaverruiming waren er voordelen (totaal € 111.000). Hogere lasten traden op bij afvalverwijdering (€ 226.000), voornamelijk in verband met extra kosten van verwijdering van bijplaatsingen. De kosten van afvalinzameling waren € 350.000 hoger, veroorzaakt door de niet-begrote lasten PMD-zakken, nieuw uitgezette minicontainers en verstrekte afvalpassen (vooral in Westergouwe en Middenwillens). Ondanks de reductie in het tonnage restafval stegen de kosten van afvalverwerking (€ 234.000). De belangrijkste oorzaak daarbij is de toename van de sorteer- en vermarktingskosten PMD. De post kwijtscheldingen was € 38.000 hoger dan begroot. Op basis van de berekening 100% kostendekking kon er aanmerkelijk minder aan de voorziening afvalstoffenheffing gedoteerd worden: een voordeel van € 793.000. Het saldo van de lasten (€ 9.000 nadeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten laste van het resultaat.

9.000

N

I

Afval: Aan de batenkant worden voordelen gerealiseerd bij de inkomsten PMD (€ 256.000), bestuurlijke boetes (€ 63.000) en opbrengst afvalstoffenheffing bewoners (€ 20.000). De zwerfafvalbijdrage, ontvangen van het Rijk, was € 46.000 hoger dan voorzien. De inkomsten reinigingsrechten bedrijven bleven achter bij de begroting: een nadeel van € 142.000. Bedrijven maken meer en meer gebruik van een andere afvalinzamelaar. Het saldo van de baten (€ 270.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.

270.000

V

I

Milieuplannen: Hogere lasten in het kader van intensivering duurzaamheid (€ 52.000) en € 17.000 niet begrote baten (plaatsingsvergoeding elektrische laadpalen).

52.000

N

I

17.000

V

I

Milieuplannen: Kosten nazorg Groenhovenlocatie: zowel de lasten als baten waren niet begroot.

32.000

N

I

32.000

V

I

Overig

3.000

N

I

4.000

N

I

Openbaar Groen

201.000

V

19.000

V

Voor een bedrag van € 193.000 wordt het voordeel veroorzaakt doordat geplande groenwerkzaamheden niet in het boekjaar plaats konden vinden vanwege de weersomstandigheden. Aan de raad wordt voorgesteld om dit bedrag in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten van de werkzaamheden die hiervoor in 2019 plaatsvinden.

193.000

V

I

Als onderdeel van een transactie met het Hoogheemraadschap kon een stuk grastalud bij een waterkering verkocht worden. De verkoopopbrengst (€ 16.000) was niet begroot.

16.000

V

I

Overig

8.000

V

I

3.000

V

I

Riolering (bruin)

851.000

V

283.000

V

Riool: Het voordeel op de lasten is opgebouwd uit een aantal onderdelen. De belangrijkste is de lagere dotatie aan de voorzienig riolering (€ 850.000 voordeel), op basis van de berekening 100% kostendekkendheid. Het bedrag aan kwijtscheldingen was € 19.000 hoger dan begroot. Een voordeel op de kosten dagelijks onderhoud (€ 90.000) ging gepaard met een nadeel op de kosten groot onderhoud (€ 122.000). De overige verschillen op de lasten betreffen een aantal kleinere afwijkingen. Het saldo van de lasten (€ 851.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.

851.000

V

I

Riool: Het voordeel bij de baten wordt veroorzaakt door meerinkomsten rioolheffing (€ 274.000), voornamelijk in verband met afwikkeling voorgaande jaren. Een voordeel van € 11.000 wordt veroorzaakt door van derden ontvangen bijdragen rioolaansluitingen. Deze waren niet begroot. Het saldo van de baten (€ 283.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat.

283.000

V

I

Verkeer

56.000

V

269.000

V

Parkeren: Het saldo bij de lasten wordt voor een deel verklaard door toegenomen kosten mobiel betaald parkeren (€ 23.000). Daar staan ook inkomsten parkeren tegenover. Een voordeel trad op bij de toerekening kosten verkeersontheffingen (€ 22.000). Ten opzichte van de begroting werd voor een bedrag van € 51.000 minder toegerekend aan interne kosten parkeerhandhaving. De externe kosten namen met dit bedrag toe. De kosten van het onderhoud / schades aan de zgn. zakpalen vielen hoger uit dan begroot (€ 37.000). De inkomsten uit parkeren lagen € 176.000 boven de begroting, voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen gemak van mobiel betaald parkeren. Het overige nadeel op de lasten Parkeren (€ 6.000) is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke posten.

30.000

V

I

176.000

V

I

Stationsgarage: Door een hogere bezettingsgraad, deels door meer verkochte abonnementen, lagen de inkomsten € 95.000 boven begroot.

9.000

N

I

95.000

V

I

Verkeersmaatregelen: De kosten van verkeersschades (aanrijdschades, verwijderen oliesporen etc.) waren € 73.000 hoger dan voorzien. De opbrengsten van de op de veroorzaker verhaalde schade lagen € 36.000 boven begroot.

73.000

N

I

36.000

V

I

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied: de kosten en opbrengsten die in het kader van dit project worden gemaakt worden verrekend met de gelijknamige reserve.

70.000

V

I

6.000

N

I

Fietsparkeren: In de begroting was rekening gehouden met een verkoopopbrengst van de verkochte weesfietsen. Door verschuiving in het project wordt de opbrengst niet in 2018 gerealiseerd.

1.000

N

I

58.000

N

I

Het nieuwe onderhoudscontract op de verkeersregelinstallaties viel goedkoper uit dan begroot.

25.000

V

I

Overig

14.000

V

I

26.000

V

I

Wegen, straten en pleinen

659.000

N

1.735.000

V

Openbare verlichting: Een voordeel van € 46.000 heeft betrekking op uitloop van de in 2018 gestarte vervanging van verlichtingsarmaturen. Aan de raad wordt voorgesteld dit bedrag in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen zodat dit project kan worden afgerond.

46.000

V

I

Openbare verlichting overig: Voor een bedrag van € 41.000 wordt het voordeel bepaald door lagere energiekosten onder meer in verband met afrekening voorgaande jaren. Het onderhoudscontract met de marktpartij viel € 22.000 lager uit dan begroot. Het overige voordeel betreft een aantal afzonderlijke kleinere posten.

86.000

V

I

Kolkenreiniging: Deze kosten worden betrokken bij het totaal van de kosten riolering. De afrekening kolkenreiniging heeft in 2018 niet plaatsgevonden en leidt daarmee tot een voordeel. Een aanvullende afrekening over 2018 kan leiden tot een nadeel in het volgend boekjaar.

265.000

V

I

Werken voor derden: Zowel de lasten als de baten waren niet begroot.

342.000

N

I

342.000

V

I

Degeneratievergoeding: De van nutsbedrijven ontvangen bijdrage herstraten nutssleuven was hoger dan begroot. Deze extra ontvangst is gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening openbare ruimte ter dekking van kosten toekomstig herstel. Zowel de aanvullende inkomsten als de dotatie aan de onderhoudsvoorziening waren niet begroot.

128.000

N

i

128.000

V

I

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte: Het voordeel bij de baten heeft te maken met de vrijval van dat deel van de voorziening dat betrekking heeft op dagelijks onderhoud openbare ruimte. In de eerste maanden van 2019 zijn achterstanden geconstateerd op het dagelijks onderhoud. Voorstellen zullen worden gedaan om dit bedrag in te zetten ter dekking van kosten wegwerken achterstanden dagelijks onderhoud.

1.277.000

V

I

Voorziening groot onderhoud openbare ruimte: Op basis van de nacalculatie 2017 is aanvullend een bedrag van € 618.000 aan de voorziening gedoteerd ten laste van de dotatie aan de egalisatiereserve Openbare Ruimte. Dit was niet begroot. Een identiek voordeel doet zich voor bij de reserves.

618.000

N

I

Malus Cyclus: In het laatste jaar dat deze malus op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden openbare ruimte werd opgelegd kon € 20.000 minder in rekening gebracht worden. De opbrengsten uit buitenreclame vielen € 12.000 lager uit dan voorzien.

32.000

N

I

Geo-informatie: Automatiseringslasten vielen lager uit dan begroot doordat een gunstiger contract kon worden afgesloten.

49.000

V

I

Gladheidsbestrijding: Lagere kosten in verband met minder sneeuwruim-activiteiten.

27.000

V

I

Overig

44.000

N

I

20.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

De onttrekking aan de reserve Zuidelijk Stationsgebied is in 2018 € 63.000 lager uitgevallen dan geraamd.

63.000

N

I

Egalisatiereserve openbare ruimte: het bedrag heeft betrekking op de correctie op de dotatie aan de egalisatiereserve openbare ruimte en de daarmee samenhangende dotatie aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte

772.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2018

Werkelijk 2018

Verschil

Afval investeringsbudget

727

294

433

Investeringen wegen grijs

8.682

8.000

682

Parkeren

415

187

228

Riolering

5.954

6.797

-842

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

168

193

-25

Verkeer - Fietsveiligheid

200

50

150

Vervanging VRI

430

30

400

TOTAAL

16.577

15.550

1.027

Toelichting op het investeringsoverzicht

Afval investeringsbudget

Een deel van de kosten gerelateerd aan AfvalScheidenLoont is ten laste gebracht van de reguliere afvalexploitatie en is niet ten laste van het investeringsbudget gekomen. Voorgesteld wordt om de restant investeringsbudgetten te bundelen tot één investeringsbudget Afvalinzamelvoorzieningen ter dekking van de kosten van onder meer (ondergrondse) containers.

Investeringen wegen grijs

Het investeringsbedrag Investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte bedroeg nagenoeg de daarvoor beschikbare € 3,5 miljoen. De onderschrijding op de uitgaven hebben zich met name voorgedaan bij het investeringsbudget Lange Termijn Investeringen en hebben te maken met een verrekening met een andere financieringsbron. Deze verrekening was niet in de begroting opgenomen.

Parkeren

De upgrade van de straatapparatuur ten behoeve van kentekenparkeren wordt begin 2019 afgerond. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget beschikbaar te houden voor dit doel.

Riolering

Op basis van de projectprognose medio 2018 heeft een bijstelling van de investeringsbudgetten plaatsgevonden. Een uiteindelijk vlottere doorloop van rioleringswerkzaamheden in het laatste kwartaal 2018 (onder meer bij de werkzaamheden op de Raam) zorgde ervoor dat aannemers een aantal termijnstaten eerder konden indienen. Dit leidt tot een overschrijding.

Verbetering openbare ruimte Goudse Poort

De overschrijding wordt veroorzaakt door niet begroot meerwerk, waaronder accountantskosten. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve Goudse Poort.

Verkeer

De integratie van een aantal projecten in het bredere Mobiliteitsplan-uitvoeringsprogramma heeft ervoor gezorgd dat de uitvoering van een aantal projecten in tijd is opgeschoven.

Vervanging VRI

Van een aantal VRI's blijkt de technische staat beter te zijn dan verwacht. Dat heeft er voor gezorgd dat de uitgaven niet in 2018 hebben plaatsgevonden. De begroting 2019-2022 is reeds aangepast op dit nieuwe uitgavenschema.