Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Bewonersinitiatieven

Samen met inwoners wil de gemeente het beste uit de stad halen. Er was dit jaar weer volop ruimte voor inwoners, ondernemers en organisaties die zelf initiatieven nemen. Zij weten immers vaak zelf het beste wat ze willen of hoe iets georganiseerd kan worden.

De belangrijkste voorbeelden van initiatieven die in 2018 opgepakt zijn:

  • Ondersteuning van burgerinitiatieven zoals GoudAsfalt, Singelpark, natuurspeeltuin Het Eiland in Gouda Oost;
  • Singelpark heeft gewerkt aan uitvoering Erasmusplein en Regentesseplantsoen en planvorming Spoorstraat/Kleiwegplein, Houtmansgracht, Leo Vromanpark, Right to Challenge Bolwerk;
  • Activiteiten bedoeld om burgerinitiatieven te faciliteren en te stimuleren, zoals Stichting GoudApot, Buurt bestuurt en Gouda Bruist;
  • Ruimte voor burgerparticipatie: 40 Groen-moet-je-doen initiatieven, Opschoondag, groenblauw schoolplein Casimirschool, plannen voor groeninitiatieven Nonnenwater en Vest, Regentessesofa en verzetsheldenborden in Oosterwei;
  • Right to challenge: het schoonhouden van de grachten door de eigenaresse van een supbedrijf.

GoudApot

In 2018 is voor het derde jaar op rij budget voor initiatieven beschikbaar gesteld aan Stichting GoudApot. Iedere inwoner met een goed idee voor Gouda die geld of advies kan gebruiken, kan hier terecht. De pot met € 240.000 wordt beheerd door de Gouwenaars zelf. De voorwaarden en het beheer zijn transparant en voor iedereen zichtbaar op www.GoudApot.nl. Ondersteuning gebeurt zowel financieel als adviserend, door mee te denken of ideeën met elkaar te verbinden. Achter GoudApot staan vrijwillige Gouwenaars klaar. De organisatie bestaat uit een groep beoordelaars, een bestuur en een raad van toezicht. De stichting werkt zelfstandig, maar verantwoordt haar uitgaven en evalueert de resultaten tweemaal per jaar met de gemeente.

In 2018 is budget voor 220 initiatieven aangevraagd ter waarde van een bedrag van bijna € 600.000. Hiervan zijn 143 aanvragen toegekend, 65% van het totaal aantal aanvragen. De diversiteit in aanvragen is groot: van Riverdale Festival en Zotte Zaterdag tot vergroening van het Erasmusplein of de Stolpersteinewandeling. Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma wordt de volgende indicator gebruikt: Uitputting fonds burgerinitiatieven € 240.000 per jaar. In 2018 is € 235.000 uitgegeven aan initiatieven.

Wijkteams en Gouda Bruist

De vrijwillige inzet van bewoners voor de leefbaarheid en het onderlinge contact in hun wijk vormt de rode draad bij de Goudse wijkteams. In bijna alle wijken zijn wijkteams actief die zelf bepalen welke activiteiten zij organiseren en waar zij hun energie op richten. In Westergouwe en Gouda Noord zijn nieuwe wijkteams gestart.

De wijkteams zijn een belangrijke partner van de gemeente en alle andere partijen die in de wijken werken. In 2018 zijn 10 wijkteams ondersteund met een huishoudbudget van € 3.000. Gouda Bruist heeft een bijdrage ontvangen voor de opzet en uitbreiding van een online crowdfunding platform. Dit is voor Goudse initiatieven een waardevolle aanvulling op de andere mogelijkheden die er zijn om aan financiële middelen te komen.

Publiekszaken

Optimaliseren dienstverlening

De gemeente past haar dienstverlening aan de behoeften van de klant aan en organiseert de frontoffice als een bedrijf. Het afgelopen jaar stond in het teken van de doorontwikkeling van de (digitale)dienstverlening, webcare en melding openbare ruimte.

Omschrijving indicator

Streefwaarde

Cijfers 2018

Klanttevredenheid

8

8 (gemiddeld 2018)

Omschrijving indicator

Cijfers 2017

Cijfers 2018

Balie bezoekers

72.395

67.141

Aantal telefonie

68.496

70.037

Website bezoeken

475.287

486.345

Aantal digitale aanvragen

5.693

5.476

Twitter / Facebookcontact

339

1.170

WhatsApp contact

1.684

4.327

Meldingen openbare ruimte

20.994

Toelichting op de tabel

In 2018 waren er ongeveer 200 minder (digitale) aangiften van vestiging in Gouda. In 2019 verwacht de gemeente een groei voor wat betreft digitale aanvragen, omdat steeds meer e-diensten beschikbaar komen.

De komst van ‘afval scheiden loont’ heeft in 2018 gezorgd voor een stijging van het aantal telefoontjes. Overigens is het aantal uit 2017 hoger dan vermeld in de jaarstukken 2017 op grond van een in 2018 gerealiseerde automatische koppeling met de telefooncentrale. Dit komt de betrouwbaarheid en consistentie van de aantallen ten goede.

Twitter en Whatsapp

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van WhatsApp. Ten opzichte van 2017 is het aantal contactmomenten met circa 30% gestegen. De gemeente ziet ook dat klanten die al eerder contact hebben gehad via WhatsApp regelmatig ‘terugkeren’.

Het aantal tweets dat is beantwoord, is gestegen met ruim 50% ten opzichte van vorig jaar.

Meldingen Openbare ruimte

Eind 2017 is het doorgeven van een melding openbare ruimte via de website gebruiksvriendelijker gemaakt. In 2018 is dit uitgebreid met de mogelijkheid om een melding openbare ruimte door te geven met een app: de MijnGemeente app. Hierbij is het mogelijk om de locatie van de melding te bepalen met behulp van GPS-coördinaten en om direct foto’s vanaf een smartphone toe te voegen. Melders krijgen een signaal als hun melding is afgehandeld. Op de website is op een plattegrond van Gouda is te zien waar welke melding is gedaan en wat de status is. In 2018 is ook een app in gebruik genomen die het voor medewerkers op straat mogelijk maakt om een melding direct digitaal af te melden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Digitale dienstverlening

Het online aanvragen van verschillende producten is verbeterd. Ook het maken van een online afspraak is gebruiksvriendelijker geworden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk één afspraak in te plannen voor meerdere producten en kan een afspraak simpel geannuleerd of gewijzigd worden. Daarnaast is het voor steeds meer producten mogelijk online een afspraak te maken.