Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Grondexploitaties

10.407

17.018

14.423

2.595

PG Ruimtelijke ordening

2.098

2.323

2.168

155

PG Wonen

3.228

4.566

5.309

-743

Totaal lasten

15.733

23.907

21.900

2.007

Baten

PG Grondexploitaties

-10.405

-16.918

-14.852

-2.066

PG Ruimtelijke ordening

-677

-1.114

-1.170

56

PG Wonen

-1.943

-2.233

-3.587

1.354

Totaal baten

-13.025

-20.265

-19.609

-656

Saldo van baten en lasten

2.707

3.642

2.290

1.351

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-730

-4.928

-4.488

-440

Gerealiseerd resultaat

1.978

-1.286

-2.198

912

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Grondexploitaties

2.595.000

V

2.066.000

N

Voor de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone zijn in het verleden verliesvoorzieningen gevormd. Van twee grondexploitaties zijn de voorzieningen in 2018 gedeeltelijk vrijgevallen. Van de derde grondexploitatie is de voorziening in 2018 opgehoogd. Het netto positieve effect komt uit op € 440.000.

2.510.000

V

I

2.070.000

N

I

De nazorgbudgetten van de in 2012 afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn in een reserve gestort. De kosten blijven in 2018 achter bij de raming waardoor een voordeel ontstaat.

85.000

V

I

Overig

4.000

V

I

Ruimtelijke ordening

155.000

V

56.000

V

Beheer gronden: Het voordeel aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat een aantal percelen aan het einde van het jaar nog notarieel zijn getransporteerd. Bovendien is ten behoeve van onderhoud aan het spoor grond verhuurd aan de Burgemeester Jamessingel (A1). Hier was in de raming geen rekening mee gehouden.

22.000

V

I

54.000

V

I

Ruimtelijke ontwikkeling: Voor een bedrag van € 94.000 betreft dit een kostenvoordeel op uitgaven actualisatie bestemmingsplan Spoorzone (afronding in 2019) en Omgevingswet (prioritering opzet Omgevingsplan loopt door in 2019). Aan de raad wordt voorgesteld deze budgetten opnieuw beschikbaar te stellen in 2019.

94.000

V

I

Bouwen: Ten aanzien van juridische risico's kon een lastenvoordeel van € 21.000 gerealiseerd worden doordat er minder procedures liepen.

21.000

V

I

Overig

18.000

V

I

2.000

V

I

Wonen

743.000

N

1.353.000

V

Bouw- en Woningtoezicht: Ten aanzien van aanschrijving / dwangsommen zijn meer kosten gemaakt door een groter aantal juridische (dwangsom)procedures. Dat heeft ook geleid tot een hogere opbrengst verhaalde dwangsommen. De meerkosten en meeropbrengst waren niet begroot.

17.000

N

I

60.000

V

I

Bouw- en Woningtoezicht: In verband met intensievere begeleiding vanuit het bouwplanbegeleidingsteam Westergouwe en de adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit hebben de meerkosten € 85.000 bedragen. Deze waren niet begroot. Een bedrag van € 39.000 (nadeel) heeft te maken met de eindafrekening 2018 van de gemaakte uren Bouw- en Woningtoezicht. Ten opzichte van begroot werd voor een bedrag van € 22.000 minder bouwleges ontvangen.

124.000

N

I

22.000

N

I

Woningverbetering: De afwikkeling van een claim zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden (€ 250.000 voordeel). Gebaseerd op de doorloop van projecten die in samenwerking met het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF) opgestart zijn is een voordeel gerealiseerd van € 126.000. Aan de raad wordt voorgesteld om beide bedragen in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

376.000

V

I

Stedelijke vernieuwing: De kosten stedelijke vernieuwing (met name restauraties monumenten) zijn verrekend met de daarvoor bestemde provinciale bijdrage. Beide posten waren niet begroot.

58.000

N

I

58.000

V

I

Woonwagenzaken: Een lastennadeel van € 22.000 trad op door hogere onderhoudskosten terreinen. Aan de batenkant kon een voordeel gerealiseerd worden van € 46.000 omdat er meer inkomsten uit verhuur waren.

22.000

N

I

46.000

V

I

Wonen in Gouda: De meerkosten van het woonruimteonderzoek (€ 26.000) waren niet begroot. De rentebaten van de bij het SVn uitstaande middelen waren € 17.000 hoger dan begroot.

26.000

N

I

17.000

V

I

Wijkontwikkeling: Het saldo van zowel het nadeel op de lasten als het voordeel op de baten wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2018 geprognosticeerde uitgaven zijn doorgeschoven naar 2019. In 2018 is een aantal panden aangekocht en doorverkocht aan de woningcorporatie. Hier was zowel aan de lasten als aan de batenkant van de raming geen rekening mee gehouden.

861.000

N

I

1.196.000

V

I

Overig

11.000

N

I

2.000

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

Voor de nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen is in 2017 een reserve gevormd. De verrekening met de reserve is in 2018 lager geweest dan geraamd. Dit komt omdat voor 2018 verwachte uitgaven zijn doorgeschoven in de tijd.

85.000

N

I

De onttrekking aan de reserve Wijkontwikkeling is in 2018 € 355.000 lager uitgevallen als gevolg van het doorschuiven van enkele uitgaven naar 2019.

355.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2018

Werkelijk 2018

Verschil

Herinrichting woonwagenlocatie: betonnen fundering

382

0

382

TOTAAL

382

0

382

Toelichting op het investeringsoverzicht

Herinrichting woonwagenlocatie

Het aanbrengen van een onderheide betonnen plaat om de structurele verzakking van dit gedeelte van het woonwagenterrein op de Eerste Moordrechtse Tiendweg op te lossen is uitgesteld. Naar verwachting zal deze investering in 2020 in gebruik worden genomen.