Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

1

WOZ-waarde woningen

duizenden euro's

2012

197

232

2013

192

223

2014

182

211

2015

173

206

2016

176

209

2017

179

216

2018

188

230

2

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

5,4

6

2016

8,4

7,2

3

Demografische druk

%

2017

70,9

69

2018

71,1

69,6

4

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

939

644

2018

915

649

5

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

1006

723

2018

982

721

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Gouda volgt in 2017 dezelfde trend als in de rest van Nederland. Ten opzichte van het laagste punt in 2015 kent Gouda een stijging van 8,6%, tegenover een landelijke stijging van 11%. De gemiddelde woonlasten liggen hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wel is een lokale daling te zien ten opzichte van 2017, tegenover een stijgende lijn in het landelijk gemiddelde.

Nr.

Indicator

Toelichting

1

WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2

Nieuwbouw woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

3

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

4

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

5

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.