Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Welzijn en zorg

38.625

39.854

37.387

2.466

Totaal lasten

38.625

39.854

37.387

2.466

Baten

PG Welzijn en zorg

-1.171

-1.171

-1.918

747

Totaal baten

-1.171

-1.171

-1.918

747

Resultaat voor bestemming

37.454

38.683

35.469

3.214

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-80

-95

-95

0

Resultaat na bestemming

37.374

38.588

35.374

3.214

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Welzijn en zorg

2.466.000

V

747.000

V

Bijdrage regiogemeenten ZorgVernieuwingsProjecten (ZVP): De uitgaven aan ZVP waren hoger dan begroot. Deze uitgaven worden gedekt uit bijdragen van de regiogemeenten.

52.000

N

I

71.000

V

I

Openbare gezondheidszorg: Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de RDOG dan begroot.

33.000

V

I

MO/VO: Uitgaven voor de maatschappelijke zorg worden gefinancierd vanuit het budget voor Beschermd Wonen en de doeluitkering maatschappelijke opvang (DU MO). Omdat er niet voldoende middelen in de DU MO zitten om het geheel aan activiteiten dat onder dat budget staat te financieren, wordt een (klein) deel van het budget van Beschermd Wonen hiervoor ingezet (waaronder de jongerenopvang en de inloop GGZ voor dak/thuislozen). Bij Vrouwenopvang is er een positief saldo van ca. € 38.000, wat te verklaren is door hogere ontvangsten i.v.m. de definitieve afrekening van subsidies 2017 dan voorzien.

503.000

N

I

40.000

V

I

Participatie in de buurt: Het overschot is te verklaren door een hogere teruggave i.v.m. de definitieve afstelling subsidies 2017 dan voorzien.

29.000

V

I

Sociaal Team Volwassenen: Het overschot wordt veroorzaakt door een hogere teruggave i.v.m. de definitieve vaststelling subsidies 2017 dan voorzien.

51.000

V

I

Begeleiding 2017: Het overschot wordt veroorzaakt door lagere dan verwachte eindafrekeningen 2017 met zorgaanbieders.

7.000

V

I

Begeleiding 2018: Er is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer sneller thuis laten wonen van mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een stijgende lijn van indicaties en derhalve uitgaven. Door de Compensatieregeling BW (€ 1,5 miljoen) sluit Begeleiding met een voordeel.

252.000

V

I

Beschermd wonen: Het positief resultaat op Beschermd wonen wordt o.a. verklaard door het niet volledig besteden van het Innovatiefonds Gewoon Thuis in 2018 (restant ca. € 314.000); het niet volledig besteden van het Innovatiefonds Gewoon Thuis Jeugd (restant ca. € 120.000); het niet volledig uitkeren van het doorbraakfonds transformatie MZ (restant ca. € 140.000) en de uitgaven voor intramurale zorg die iets lager uitvallen t.o.v. 2017. Ongeveer € 460.000 van het saldo wordt gebruik ter dekking van het tekort op MO/VO. Het voordeel van € 850.000 aan de batenkant wordt veroorzaakt door de Eigen Bijdrage BW, die niet structureel in de begroting is verwerkt.

1.304.000

V

I

850.000

V

I

Hulp bij het huishouden: De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. Het overschot wordt veroorzaakt door lager gebruik dan begroot.

304.000

V

I

Huishoudelijke hulp toelage: De uiteindelijke besteding van deze regeling laat een overschot zien.

94.000

V

I

Hulpmiddelen: Het overschot wordt veroorzaakt door lager gebruik dan begroot.

362.000

V

I

Collectief vervoer: In 2018 is er minder gebruik gemaakt van collectief vervoer dan begroot, onder andere door de inzet van vrijwillige vervoerders.

420.000

V

I

Integrale toegang: Dit is een incidenteel budget, waarvan een deel van de activiteiten in 2019 plaats zullen vinden.

31.000

V

I

Uitvoeringskosten individuele verstrekkingen: In 2018 zijn er minder externe medewerkers ingezet dan begroot, waardoor er een positief resultaat van de uitvoeringskosten is.

73.000

V

I

Eigen bijdrage Wmo: Er is € 215.000 minder binnengekomen aan eigen bijdragen Wmo dan begroot.

215.000

N

I

Overig

61.000

V

I

1.000

V

I