Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2015

40

58

eerste halfjaar 2016

38

57

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal arrangementen

2016

2.275

nb

2017

2.242

nb

2018

2.390

nb

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen de Wmo, zoals hulpmiddelen, begeleiding, hulp bij het huishouden en woningaanpassingen. Cliënten met alleen een rolstoel en/of CVV-pas zijn hierin niet meegenomen omdat voor deze voorzieningen geen eigen bijdrage wordt gevraagd (Bron: CAK-monitor).