Reserves en voorzieningen

Reserves

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)

Saldo 01-01-2018

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2017

Saldo 31-12-2018

Programma 1

Reserve cultuur en erfgoedfonds

185

27

212

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

4.265

1.192

5.457

Programma 5

Reserve wijkontwikkeling

829

699

256

386

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

69

69

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen

281

10

271

Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

515

5

510

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

1.750

2.900

2.900

1.750

Programma 6

Reserve parkeren

672

43

40

675

Reserve Revitalisering Goudse Poort

936

128

1.064

Reserve Zuidelijk stationsgebied

4.238

286

3.952

Programma 8

Reserve niet-gesprongen explosieven WO2

1.942

50

160

0

1.832

Overhead

Reserve organisatieontwikkeling

687

556

975

300

568

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

16.323

750

3.548

2.927

16.453

Reserve cofinanciering regionale projecten

710

710

Reserve sociaal domein

8.799

3.318

844

6.325

Egalisatiereserve openbare ruimte

3.500

3.152

772

5.880

TOTAAL

45.701

4.680

12.714

8.446

46.114

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Het college heeft besloten de reserve cultuur- en erfgoedfonds aan te wenden voor het bekostigen van de festiviteiten en activiteiten in het kader van Gouda 750 jaar. Via de resultaatbestemming 2017 is € 27.000 aan deze reserve toegevoegd. Aan de raad wordt bij de bestemming van het resultaat 2018 voorgesteld aanvullend € 51.500 toe te voegen.

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2018 zijn de saldi uit 2017 toegevoegd aan deze reserve.

Programma 5

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. Daartoe is in 2018 € 699.000 aan deze reserve onttrokken. Daartoe is in 2018 € 699.000 aan deze reserve onttrokken. Via de resultaatbestemming 2017 is een bedrag van € 256.000 aan deze reserve toegevoegd.

Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen

Deze reserve is bestemd voor regulering van over meerdere jaren te maken kosten ten behoeve van werkzaamheden, mede door en voor derden, met betrekking tot actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen. In 2018 is de reserve niet gewijzigd.

Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen en Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk

De nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in een reserve gestort. Deze bedragen zijn nog steeds nodig voor de afronding van de ontwikkeling van deze twee gebieden. Na de stagnatie in de crisisperiode is de ontwikkeling voor deze twee locaties weer gestart.

Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe

Het MPG 2017 sloot met een positief netto resultaat. De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 besloten om dit resultaat in een nieuw te vormen reserve Voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe te storten.

De BBV-regels rondom niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) zijn in 2016 veranderd. De NIEGG-gronden van Westergouwe en Spoorzone zijn overgeheveld naar Materiële Vaste Activa (MVA). De waarde van de voormalige NIEGG gronden moet uiterlijk voor 31-12-2019 zijn gewaardeerd, op maximaal de marktwaarde in huidige staat. Deze waarde hangt onder andere af van marktontwikkelingen en bestemmingsplan. Op dit moment is nog onzeker of en hoe groot deze afwaardering zal zijn.

Mocht de raad besluiten om voor 31 december 2019 (een deel van) deze gronden in exploitatie te nemen door een grondexploitatie te openen, dan zal het risico op een afwaardering afnemen.

De berekening van de grondexploitatie Westergouwe liet in 2017 een voordeel zien van € 2,9 miljoen als gevolg van een gunstige grondverkoop in fase 2. Via de resultaatbestemming 2017 is dit bedrag aan deze reserve toegevoegd ten behoeve van de bovenplanse investeringen in de nog te openen derde deelfase van de grondexploitatie. Dit bedrag was echter niet nodig en is in 2018 weer vrijgevallen.

Programma 6

Reserve parkeren

Deze reserve wordt gevoed door afkoopsommen die worden betaald als bij de afgifte van bouwvergunningen niet (volledig) kan worden voldaan aan de normering van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Gelet op het vorenstaande dient deze reserve te worden aangewend voor de aanleg van parkeerplaatsen, het treffen van parkeerregulerende maatregelen en andere voorzieningen in het kader van het betaald en/of belanghebbendenparkeren. In 2018 is conform de programmabegroting een bedrag van € 40.000 aan deze reserve onttrokken in verband met de uitbreiding van parkeerterrein Klein Amerika. De toevoeging aan deze heeft betrekking op het batig saldo inkomsten Stationsgarage.

Reserve Zuidelijk Stationsgebied

Op 22 juni 2016 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied. De reserve Spoorse doorsnijdingen en de reserve Ketenmobiliteit zijn opgeheven en samengevoegd tot deze reserve. De reserve is eveneens gevoed met de subsidies die reeds voor dit project zijn ontvangen. De onttrekking van € 286.000 heeft betrekking op de in 2018 gemaakte plankosten.

Reserve revitalisering Goudse Poort

De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 besloten om de nog beschikbare incidentele middelen voor de revitalisering van Goudse Poort te storten in een nieuw te vormen reserve. Deze reserve is bestemd om structurele kapitaallasten voor infrastructuur in Goudse Poort af te dekken en (co)financiering bij de Versnellingskamer mogelijk te maken. De subsidie die in 2018 in dit kader van de provincie is ontvangen is aan de reserve toegevoegd.

Programma 8

Reserve niet gesprongen explosieven WO2

Deze reserve is gevormd voor de middelen die ontvangen worden voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Kosten en opbrengsten die hierop betrekking hebben worden met deze reserve verrekend.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene reserve

Deze reserve wordt onder andere gebruikt voor de afwikkeling van het rekeningresultaat.

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2017 bedroeg € 8.446.000 positief. Vanuit dit saldo hebben in 2018 enkele verrekeningen met reserves plaatsgevonden. Per saldo is € 2.927.000 ten gunste van de algemene reserve gekomen.

In 2018 is € 750.000 toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen.

Voor opnieuw beschikbaar te stellen budgetten is € 1.423.000 aan de reserve onttrokken. Daarnaast is bij de 1e begrotingswijziging 2018 € 585.000 onttrokken als gevolg van het opheffen van de reserve bouwleges. Ten slotte is conform de begroting € 1.540.000 aan de reserve onttrokken.

Reserve cofinanciering regionale projecten

Voor de cofinanciering van regionale projecten is een reserve van € 710.000 beschikbaar als onderdeel van de algemene reserve. In 2018 is deze reserve niet aangewend.

Egalisatiereserve openbare ruimte

Aan de egalisatiereserve openbare ruimte wordt het voordeel toegevoegd dat ontstaat door het verplicht activeren van investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte. De daarmee samenhangende verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte en het opvoeren van kapitaallasten heeft een positief resultaat tot gevolg. Dit voordeel wordt gedoteerd aan deze reserve.

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein is ingesteld bij de eerste begrotingswijziging 2016. De reserve wordt gevoed met overschotten op programma 2 Zorg (Wmo), programma 3 Werk en inkomen en de productgroep Jeugd (programma 4) met uitsluiting van de producten MO/VO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en beschermd wonen. In 2018 zijn saldi van 2017 toegevoegd aan deze reserve. Onttrokken zijn middelen voor de transformatie sociaal domein, modernisering sociale dienst, armoedebeleid en ter dekking van het tekort op Jeugd. 

Reserve organisatieontwikkeling

Deze reserve wordt breed ingezet ter dekking van zowel reeds in gang gezette als toekomstige organisatie-ontwikkelingen. In 2018 is € 556.000 aan deze reserve toegevoegd. De onttrekking bedroeg € 975.000. Daarnaast is het bedrag dat in 2017 teveel aan de reserve is onttrokken, aan de reserve toegevoegd.