Stedelijke vernieuwing

Inleiding

Tot 2010 verliep de verantwoording over het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) via de SiSa-bijlage. De afspraken over de verantwoording zijn nu opgenomen in twee bestuursovereenkomsten.

Bestuursovereenkomst

Voor het verkrijgen van het ISV in het derde investeringstijdvak (2010-2014) hebben op respectievelijk 7 en 14 december 2010 het college van gedeputeerde staten (GS) en het college van burgemeester en wethouders (BenW) besloten een bestuursovereenkomst voor de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg te ondertekenen. Daarnaast hebben GS en BenW op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst voor het onderdeel bodem-spoedeisende locaties ondertekend. Deze overeenkomsten zijn tevens de gemeentelijke aanvragen tot verlening van investeringsbudget. In de bestuursovereenkomsten zijn de afspraken vastgelegd waarover het college jaarlijks verantwoording moet afleggen. Het betreft afspraken over zowel de oude investeringstijdvakken 2000-2004 en 2005-2009 als het nieuwe investeringstijdvak 2010-2014.

Verantwoording

In overeenstemming met de provinciale verordening ISV legde het college tot en met 2014 jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de gemeenteraad. De provincie ontving dan vóór 15 juli na afloop van het begrotingsjaar de jaarrekening van de gemeente. Door het opnemen van een paragraaf stedelijke vernieuwing is de verantwoording van het investeringsbudget zichtbaar. In de jaarrekening 2010 is voor het eerst op deze wijze verantwoording afgelegd. Voor zowel de bestuursovereenkomst over de onderdelen wonen, geluid en bodem-nazorg als de bestuursovereenkomst over het onderdeel bodem-spoedeisende locaties is de verantwoording in de jaarrekening 2014 tevens de eindverantwoording.

Vaststellingsbeschikking

Op basis van de eindverantwoording in de jaarrekening 2014 2015 heeft de provincie in 2016 een vaststellingsbesluit genomen voor enerzijds de budgetten wonen, geluid en bodem-nazorg en anderzijds het budget bodem-spoedeisende locaties. Hierin is als voorwaarde opgenomen dat het college alleen nog aan de gemeenteraad verantwoording behoeft af te leggen over de in de beschikking vermelde prestaties.

Afspraken

Hierna volgt beknopt de stand van zaken rond de in de vaststellingsbeschikkingen vermelde prestaties en financiën over het jaar 2018. De verantwoording over de voorliggende jaren is in de jaarrekening 2017 opgenomen.

Prestaties vaststellingsbeschikking ISV-3 wonen, geluid en bodem-nazorg

Inhoudelijke afspraken

Stand ultimo 2018

Is de prestatie volledig gerealiseerd in 2018?

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Is de presetatie niet volledig gerealiseerd, wordt die alsnog later gerealiseerd en wanneer (jaartal)?

2.

Afronden van ISV2-verplichting sanering van het Bolwerk (Poortgebouw).

In 2018 heeft de vaststelling van de stabiele eindsituatie niet plaatsgevonden. De sanering is hierdoor nog niet afgerond.

Nee.

De monitoring van het grondwater is nog niet afgerond. Nadat door de monitoring is komen vast te staan dat is voldaan aan de saneringsdoelstelling van het grondwater, kan de beschikking worden afgegeven. Hiermee wordt fase 3 van de sanering bereikt en daarmee kan de gehele sanering worden afgerond.

De stabiele eindsituatie is nog niet bereikt. Verwacht wordt dat deze 1e helft 2019 bereikt gaat worden

6.

Uitvoeren subsidieverplichtingen Restauraties Gemeentelijke Monumenten.

Eind 2018 stond nog voor een bedrag van € 103.472 aan subsidieverplichtingen open.

Nee.

Subsidieactiviteiten moeten binnen 3 jaar na verlening gereed gemeld worden, tenzij hiervoor een andere termijn is afgesproken. Zie ook bij 18.

Ja, zie bij 18.

9.

Herinrichting openbaar gebied bij woningbouw; de Oversteek, ter grootte van € 50.000.

De woningen in de Georgina Sanderstoren waren in 2018 nog in aanbouw en het definitief ontwerp voor de Oversteek was gereed.

Ja

De herinrichting van het openbaar gebied heeft in het eerste helft van 2018 plaatsgevonden, zodra de laatste woning aan de Oversteek was opgeleverd.

Ja, Oversteek is in 2018 gerealiseerd, project is afgerond..

13.

Het deelbudget van € 5000,- blijven inzetten voor de subsidieactiviteit ‘het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen’ uit de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011. Als de subsidieregeling in 2016 onbenut blijft, het geld voor 31 december 2017 op een andere wijze voor dit doel inzetten.

In 2016 en 2017 bleef de subsidieregeling onbenut. Het geld is daarop in 2017 als impulsachtig budget verplicht.

Nee.

Het geld is in 2017 en 2018 ingezet voor de toepassing van het instrument GPR-Gebouw en de afgesproken ambitie score 8 (onderscheidend duurzaam) in het woningbouwproject Middenwillens fase 3. dat in 2018 tot uitvoering komt.

De woningen worden in 2019 opgeleverd.

14.

Het restantbedrag investeringsbudget Geluid, € 125.000,00, heeft u in zijn geheel verplicht voor het van de A-lijst afvoeren van de woningen in de projecten Geluidwerende Maatregelen Woningen Punt en omgeving en Geluidwerende Maatregelen Woningen Spoorstraat en omgeving.

Het geluidsaneringsproject Punt is in 215 afgerond, maar het geluidsaneringsproject Spoorstraat loopt nog. Er moet nog bij zeven woningen een voorziening getroffen worden.

Nee.

In de tweede helft van 2018 heeft de aannemer de voorzieningen bij alle woningen aangebracht. Bij de oplevering zijn gebreken geconstateerd, die worden nu afgehandeld. Daarmee zal het project begin 2019 worden afgehandeld.

Ja, in 2019.

Prestaties vaststellingsbeschikking ISV-3 bodem-spoedeisende locaties

Inhoudelijke afspraken

Stand ultimo 2018

Is de prestatie volledig gerealiseerd in 2018?

Is de prestatie niet volledig gerealiseerd, geef een verklaring

Is de presetatie niet volledig gerealiseerd, wordt die alsnog later gerealiseerd en wanneer (jaartal)?

18.

Het restantbudget (tot een maximum van) € 194.177,00 aanwenden voor verstrekken van subsidies ten behoeve van het restaureren van gemeentelijke monumenten. De hoogte van het restantbudget is afhankelijk van de uiteindelijke gemeentelijke kosten die gemoeid zijn met de aanpak van de locatie Korte Tiendeweg 11-13.

Het volledige bedrag is inmiddels beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling restaureren van gemeentelijke monumenten. De subsidieregeling loopt in principe zolang er budget beschikbaar is. Het subsidieplafond 2019 is vastgesteld op de hoogte van het nog beschikbare restantbudget eind 2018. Zie ook 6.

Nee.

Het restantbudget is nog niet volledig verplicht of besteed. De uiteindelijke besteding van dit restantbudget hangt samen met het aantal ingediende aanvragen en de daarmee gemoeide subsidiebedragen. Subsidieactiviteiten moeten binnen 3 jaar na verlening gereed gemeld worden, tenzij hiervoor een andere termijn is afgesproken.

Ja, uiterlijk 2021 als er in 2019 voldoende aanvragen ingediend worden en er geen uitstel van de gereedmeldingstermijn wordt verstrekt.

Financiële stand van zaken

Stand per 1-1-2018

Uitgaven 2018

Verplichtingen per 31-12-2018

Stand per 31-12-2018

ISV-wonen, geluid en bodem-nazorg

€ 633.150

€ 58.600

€ 426.450

€ 148.100

ISV-bodem spoedeisende locaties

€ 26.700

€ 0

€ 0

€ 26.700

stand van februari 2019

In 2019 zal het college de nog eventuele beschikbare ISV-middelen met een impulsachtig karakter toedelen aan activiteiten / projecten die passen binnen het doel van stedelijke vernieuwing.