Verbonden partijen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma's te rapporteren over de gerealiseerde bijdrage van verbonden partijen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en Regio Midden Holland.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap regio Gouda ontwikkelt in opdracht van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas het regionale bedrijventerrein Gouwe Park.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Voor bedrijven is een prettige woon-en leefomgeving voor medewerkers een aspect dat een rol speelt bij de keuze voor een vestigingsplaats. Gouda biedt met zijn historische binnenstad én zijn aantrekkelijke omgeving met gevarieerde recreatieve mogelijkheden een aantrekkelijke vestigingsplaats. Gouda heeft binnen zijn stadsgrenzen beperkte groene recreatieve gebieden. De recreatiegebieden van de Groenalliantie zijn daarom van belang.

Om beter tegemoet te komen aan deze doelstellingen worden de recreatiegebieden doorontwikkeld qua inrichting, waarbij op verschillende doelgroepen wordt ingespeeld: van passieve naar actieve recreatie, van verblijven naar beleven en gebruiken (creatief, sportief, ontdekkend, luxe genietend, natuur genietend, familieverband e.d.). Met de uitvoering van de maatregelen in het kader zogeheten Kwaliteitsimpuls wordt aan de doorontwikkeling invulling gegeven.

Streekarchief Midden-Holland (SAMH)

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen' van Midden-Holland. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit deze gemeenten. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving. Op de studiezaal wordt een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.

De kerntaken die SAMH voor de gemeenten uitvoert zijn: het in standhouden van de archiefbewaarplaats (het GouweDepot) en het beheer van de archieven aldaar; het toezicht op het beheer van archieven die nog bij de gemeenten staan; het beheer van de studiezaal en het betrekken van diverse publieksgroepen en gemeenschappen bij de lokale en regionale geschiedbeoefening en archiefbeheer (educatie). Momenteel bezint het Streekarchief zich, samen met de deelnemende gemeenten, op haar veranderende rol in het digitale tijdperk.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. De (concept-)begroting 2020 voorziet in een geleidelijke uitgifte van alle gronden tot 2021.