Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

1

Vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2016

103,8

134,0

per 1.000 inwoners 15-74 jaar

2017

97,3

120,0

2

Banen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2016

738,5

744,0

per 1.000 inwoners 15-74 jaar

2017

649,2

651,5

3

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

64,7

65,8

2017

66,3

66,7

4

Vervallen in de loop van 2018

5

Functiemenging

%

2016

51,7

52,1

2017

52,1

52,4

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Vestigingen

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Let op de gewijzigde meeteenheid t.o.v. 2016.

2

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. N.B. Voor de waarden van 2016 gold een andere definitie en meeteenheid.

3

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

4

Vervallen

5

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.