Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Cultuur

7.336

7.412

7.224

188

PG Economie

5.181

5.235

5.048

187

PG Toerisme en recreatie

1.974

2.063

2.119

-56

Totaal lasten

14.491

14.710

14.392

318

Baten

PG Cultuur

0

0

0

0

PG Economie

-3.766

-5.167

-5.203

36

PG Toerisme en recreatie

-158

-158

-274

117

Totaal baten

-3.924

-5.325

-5.478

153

Saldo van baten en lasten

10.567

9.385

8.914

471

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

128

128

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-165

-260

-260

0

Gerealiseerd resultaat

10.402

9.253

8.782

471

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Cultuur

188.000

V

Accommodaties: Voor een onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek is bij het 2e ijkmoment 2017 eenmalig € 40.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is eind 2017 in gang gezet. De middelen zijn in 2017 en 2018 niet tot besteding gekomen. Het onderzoek bevindt zich begin 2019 in een afrondende fase en besluitvorming door de raad over de toekomst wordt nog in 2019 verwacht. Om die reden wordt aan de raad voorgesteld dit budget in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

40.000

V

I

Cultuurparticipatie en educatie: In 2015 is een Cultuur en Erfgoedfonds ingesteld. Aan de raad wordt voorgesteld om het voor 2018 gereserveerde bedrag, evenals voorgaande jaren, toe te voegen aan deze reserve in het kader van Gouda 750 jaar.

52.000

V

I

Musea: Een voordeel wordt gerealiseerd door het niet benutten van het budget kunst in de openbare ruimte.

48.000

V

I

Streekarchief: De bijdrage aan het streekarchief blijft binnen de begroting. Per saldo is hier een klein voordeel te zien.

12.000

V

I

Overig

36.000

V

I

Economie

187.000

V

36.000

V

Supinfo: De geraamde budgetten voor de vestiging van een universitaire ICT-opleiding in Gouda zijn niet volledig benut.

13.000

V

I

Overige economische ontwikkeling: In verband met de verlaging van het OZB-tarief is er ten opzichte van de begroting een voordeel van € 29.000 gerealiseerd op de bijdrage Ondernemersfonds Gouda. Het overige voordeel is opgebouwd uit een aantal kleinere posten. De financiële bijdrage (€ 15.000) van een externe partij ter dekking van een deel van de onderzoekskosten Kantorenvisie was niet begroot.

36.000

V

I

15.000

V

I

Beheer onroerende zaken: Voor de sloop van de voormalige onderwijslocatie Oosthoef 7 is bij de Kadernota 2017 een budget beschikbaar gesteld. In 2018 is gestart met de sloop. Aan de raad wordt voorgesteld het restant in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen voor de afronding van de sloopwerkzaamheden.

30.000

V

I

Beheer onroerende zaken: De overige voordelen bestaan uit meerdere aspecten van de exploitatie van vastgoed zoals minder betaalde belastingen, lagere toerekening van de overhead en niet geraamde huuropbrengsten.

107.000

V

I

21.000

V

I

Toerisme en recreatie

56.000

N

117.000

V

Voor een bedrag van € 65.000 zijn VVV-bonnen in- en verkocht. Dit was niet begroot. Het overige voordeel op de lasten (€ 9.000) betreft een aantal afzonderlijke posten. Het restant voordeel op de baten is opgebouwd uit een aantal posten: inkomsten kermissen/circus (€ 11.000), diverse VVV-verkopen vanuit de winkel en arrangementen (€ 34.000) en overige baten (€ 7.000).

56.000

N

I

117.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2018

Werkelijk 2018

Verschil

Vastgoed

54

50

4

TOTAAL

54

50

4

Toelichting op het investeringsoverzicht 

Vastgoed 

Voor het upgraden van het pand aan de Zwolleweg is bij het 1e ijkmoment 2017 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 55.000. De werkzaamheden zijn in 2018 binnen budget uitgevoerd.