Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevoordeling van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Sport.Gouda

Sport.Gouda B.V. heeft als doel:

het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van de sportaccommodaties in Gouda ten behoeve van de sportbeoefening en vrije tijdsbesteding van de inwoners van de Gouda en de regio; het ontwikkelen en verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten behoeve van de inwoners van de Gouda en de regio.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden in de nabijheid van de stad bevorderen bewegen en verbeteren daarmee een actieve en gezonde samenleving. De Goudse Hout en de Reeuwijkse Hout zijn nu al bijvoorbeeld gebieden waar veel gewandeld, hard gelopen, gefietst, en gesport (bootcamp) wordt.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Voor gezondheidsbevordering in het onderwijs wordt de Gezonde School methode gehanteerd: vraaggericht, integraal, structureel en in samenwerking met de sociale omgeving. Tevens wordt geadviseerd en ingezet met interventies voor beleid en regelgeving, gezondheidseducatie, schoolomgeving en (vroeg)signalering. Voor de kinderopvang kan hetzelfde uitgangspunt worden gehanteerd, maar dit staat om budgettaire redenen v.w.b. de uitvoering nog in de kinderschoenen. Samenwerking tussen JGZ-verpleegkundigen en adviseurs gezondheidsbevordering optimaliseert de advisering en ondersteuning aan het onderwijs doordat individugerichte begeleiding en mogelijkheden voor collectieve aanpak in samenhang worden gebracht. De effectiviteit wordt nog verder vergroot als het gedachtegoed ook breder en in samenhang in de wijk wordt uitgedragen. Wijkgericht werken wordt steeds vaker ingezet vanuit Gezondheidsbevordering.

De politie is via zorgmeldingen bij Veilig Thuis, conform landelijke afspraken, hoofdleverancier van aanmeldingen bij het Jeugd Preventieteam (JPT). De afname van aanmeldingen bij het JPT is evenredig over de gehele regio. De afname van aanmeldingen bij het JPT is mogelijk (mede) het gevolg van de personele bezetting van de politie. 

Dat het aantal aanmeldingen een afname in 2018 laat zien, heeft niet tot gevolg dat er minder werk ligt. Het merendeel van de trajectbegeleiding wordt binnen drie maanden afgesloten. Een reden van soms langere doorlooptijden zijn de bewerkelijke zaken, zoals zaken met crimogeen signaalgedrag, waar gedurende het traject blijkt dat er veel zorgvraag onder zit.

Veilig Thuis heeft zich in 2018 voorbereid op de aanpassing Wet meldcode, de radarfunctie en het nieuwe Handelingsprotocol, die allen vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn geworden. De werkprocessen en diensten zijn aangepast, een nieuw informatieprotocol (t.b.v. CBS-cijfers) is ontwikkeld, het registratiesysteem is doorontwikkeld en medewerkers zijn getraind in de nieuwe werkwijze.

Per 1 mei 2018 is Veilig Thuis Hollands Midden met een spoedteam gestart. Veilig Thuis pakt een deel van de spoedzaken die huiselijk geweld en kindermishandeling betreffen nu zelf op, voorheen stuurde Veilig Thuis in spoedgevallen het Crisis Interventieteam (CIT) op pad om ter plaatse een snelle veiligheidsinschatting te maken. Het spoedteam van Veilig Thuis bepaalt of er acuut acties nodig zijn en als dit het geval is, pakt CIT de casus op. In de regio wordt inzet gepleegd voor het proces Wet Tijdelijk Huisverbod. Sindsdien zijn medewerkers van Veilig Thuis de procescoördinatoren in dit proces.

Sinds 2018 wordt bij de weging inzet gevraagd van het CIT om thuis of op het politiebureau mee te wegen als er minderjarigen betrokken zijn. Ook is afgesproken dat al eerder in het proces de vrouwenopvang en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het thema huiselijk geweld mee beoordelen welke partijen het beste ingezet kunnen worden.

Het totaal aantal meldingen is bij het Meldpunt Zorg en Overlast in de eerste helft van 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. Het valt op dat de meldingen vanuit bijna alle soorten melders zijn toegenomen. Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft geen invloed op het meldgedrag van de melders. Iedereen kan een melding doen en één van de melders is het Sociaal Team. Het Sociaal Team meldt, volgens afspraak, bij het Meldpunt complexe zaken waarbij er is sprake is van zorgmijdend gedrag en zaken die vastlopen.

Iedereen is in de gelegenheid om bij het Meldpunt complexe zaken te melden, waarbij er is sprake is van zorgmijdend gedrag en zaken die vastlopen.

Het werk van het Meldpunt gaat vaak over het zorgen van een doorbraak in een situatie waar hulp is vastgelopen. Dit is onderdeel van het werkproces en de vaardigheden van de meldpuntmedewerkers.

In 2018 is aandacht voor afspraken met de lokale teams over de lokale en de regionale inzet van bemoeizorg, gericht op zorgmijders. Deze afspraken krijgen vorm vanuit het overleg bemoeizorg in de regio Midden-Holland. Gemeenten en GGD nemen actief deel aan het overleg.

Sport.Gouda

2018 was het eerste jaar van de nieuwe DVO. Middels kwartaalrapportages wordt structureel gemonitord wat de voortgang is van de uitvoering. Sport.Gouda zorgt voor een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. In 2018 is gewerkt aan een planning om extra beschikbaar gestelde middelen voor accommodatieonderhoud zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Tevens zijn de plannen voor de bouw van een tijdelijke sporthal op de Tobbelocatie verder ontwikkeld.

Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening. Er zijn nieuwe beweegarrangementen ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen, er zijn sportcafés en een sportsymposium georganiseerd en met een aantal verenigingen zijn projecten in het kader van sport en sociaal domein opgestart. De subsidieregeling Sportimpuls is verlengd. Dit alles draagt bij aan de beleidsdoelen van het programma Zorg (preventie en participatie) en van het programma Jeugd, onderwijs en sport. In samenspraak met onder andere de VGSO (vertegenwoordiger sportverenigingen) wordt de mogelijkheid van het op- en/of inrichten van een sportraad onderzocht, in samenhang met het opzetten van een klantenplatform. Hierin moet ook het geluid van individuele sporters hoorbaar zijn.