Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

1

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

10,6

10,7

eerste halfjaar 2018

8,7

9,2

2

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0,7

0,5

eerste halfjaar 2018

0,5

0,3

3

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

1,4

1,2

eerste halfjaar 2018

1,2

1

4

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

2,24

1,45

5

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2014

2,1

2

2016

1,8

2

6

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

0,27

2,01

2017

0,99

1,81

7

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

58,54

26,88

2017

56,07

26,55

8

% Niet-sporters (% t.o.v. inwoners totaal)

%

2014

51,2

49,9

2016

50,4

48,7

Toelichting bij absoluut en relatief verzuim

De Goudse pro-actieve aanpak bij schoolverzuim is erop gericht dat scholen vroegtijdig contact opnemen met bureau leerlingzaken. Scholen worden in onze aanpak nadrukkelijk ook gevraagd om elk verzuim actief te melden. Vervolgens wordt elke melding onderzocht en opgepakt. Deze pro-actieve aanpak kan een verklaring zijn van het hoger aantal meldingen per 1.000 leerlingen dan het landelijke gemiddelde.

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

3

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

4

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

5

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018".

6

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

7

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

8

% Niet-sporters (% t.o.v. inwoners totaal)

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.