Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Jeugd

27.952

31.198

31.055

144

PG Onderwijs en educatie

14.993

14.446

14.251

195

PG Sport

8.424

8.633

8.389

244

Totaal lasten

51.369

54.277

53.694

582

Baten

PG Jeugd

-98

-2.263

-2.216

-47

PG Onderwijs en educatie

-4.226

-4.411

-4.567

156

PG Sport

-2.938

-3.020

-2.945

-76

Totaal baten

-7.262

-9.694

-9.728

34

Saldo van baten en lasten

44.107

44.583

43.967

616

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.919

-3.199

-3.199

0

Gerealiseerd resultaat

41.188

41.384

40.768

616

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Jeugd

144.000

V

47.000

N

Brede basis Jeugd (CJG en jongerenwerk): € 112.000 van het overschot zit bij CJG en komt o.a. voort uit een lagere vaststelling over 2017 bij de RDOG. Het budget voor diverse interventies (waaronder groepsvoorlichting JGZ en Triple P) is dit jaar niet uitgeput. € 57.000 van het overschot zit bij het jongerenwerk, waar onderuitnutting van personele inzet is geweest.

169.000

V

I

Jeugd- en jongerenwerk: Op subsidiëring van jeugdbeleid zit een voordeel van ca. € 82.000, wat kan worden verklaard doordat er in 2018 nog geen kosten voor het PIT zijn gemaakt, maar zijn uitgesteld naar 2019. De lasten voor Jeugdmatch waren hoger dan begroot. Hier tegenover staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten, waardoor het effect budgetneutraal is.

49.000

V

I

28.000

V

I

Peuterspeelzalen: In 2018 is gestart met de kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie; een geld-volgt-kind-regeling. Vooraf was moeilijk in te schatten hoe hoog de jaarlijkse kosten zouden zijn. In 2018 is minder uitgegeven dan begroot.

203.000

V

I

Jeugdhulp op school: Voor de lasten van jeugdhulp op school krijgt de gemeente Gouda een bijdrage van scholen. Per saldo is dit budgetneutraal.

82.000

V

I

82.000

N

I

Jeugdbescherming: Het verschil kan verklaard worden door de stijging van het aantal maatregelen, op grond van rechterlijke uitspraak. Dit o.a. in relatie tot de stijging van meldingen bij Veilig Thuis. Overigens beperkt dit verschil op maatregelen zich ten opzichte van 2017 tot € 200.000. Daarnaast zijn er (noodzakelijke) werkzaamheden verricht o.a. in het kader van wachtlijstbeheer, zorgbemiddeling en gesloten jeugdzorg, wat voor een verschil van € 130.000 zorgt.

743.000

N

I

PGB Jeugd: Het resultaat op deze post heeft een incidenteel karakter. Het is te verklaren doordat uit de afrekening is gebleken dat over het jaar 2017 minder aan PGB's is uitgegeven dan eind 2017 was ingeschat.

334.000

V

I

Maatwerkvoorzieningen jeugd: Het geringe voordeel is voornamelijk te verklaren uit incidentele voordelen, zoals € 1,2 miljoen vanuit afwikkeling 2015-2017. Daarnaast zijn in de meicirculaire extra rijksmiddelen van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het budget Jeugd. Dit voordeel wordt teruggedrongen door tekorten op o.a. GGZ, landelijke contracten en opvoedhulp. Oorzaken zijn o.a. volumestijging en wijziging in complexiteit problematiek.

46.000

V

I

Overig

4.000

V

I

7.000

V

I

Onderwijs en educatie

195.000

V

156.000

V

Specifieke uitkeringen: Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC) en Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV, uitgevoerd door MBO Rijnland) is meer uitgeven en meer ontvangen dan begroot. Per saldo zijn de baten en lasten altijd neutraal omdat restanten beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren.

94.000

V

I

94.000

N

I

OAB: Het positieve saldo bij OAB wordt voor € 106.000 verklaard door afwikkeling 2017 en voor € 123.000 doordat er meer rijksmiddelen zijn ontvangen dan begroot. Dit saldo is gebruikt ter dekking van peuterspeelzaalwerk.

230.000

V

I

Leerplicht: In 2018 is er geen beslag gelegd op de flexibele schil voor personeel; bij uitval is Gouda verplicht direct voor vervanging te zorgen van leerplichtambtenaren werkzaam voor Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen.

117.000

V

I

13.000

V

I

Onderwijshuisvesting: Het tekort wordt met name veroorzaakt door het plaatsen van extra tijdelijke huisvesting ten behoeve van de school in Westergouwe.

22.000

N

I

1.000

V

I

Overig

6.000

V

I

6.000

V

I

Sport

244.000

V

75.000

N

In 2017 is de subsidieregeling ‘Sportimpuls Gouda 2017’ vastgesteld. De regeling is gericht op activiteiten in het sociaal domein. Sportverenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen vervullen, konden een financiële bijdrage aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten op het gebied van gezondheid, preventie en participatie die Goudse inwoners met elkaar verbindt. Uit de regeling zijn 13 initiatieven voortgekomen. Nog niet alle initiatieven waren aan het einde van 2018 financieel afgewikkeld. Aan de raad wordt voorgesteld het restantbudget door te schuiven naar 2019.

26.000

V

I

Uitvoering sportbeleid: Het budget hiervoor is in 2018 niet besteed.

82.000

V

I

Sportstimulering: De combinatiefunctionarissen spelen een centrale rol in het leggen van de verbinding tussen sport en het sociaal domein. De DVO met Sport.Gouda is in november 2017 verlengd. Op basis hiervan is in 2018 verdere invulling gegeven aan de budgetten voor de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Voorgesteld wordt het restant hiervan ad € 80.000 door te boeken naar 2019.

80.000

V

I

Opbrengsten sportaccommodaties: In de DVO met Sport.Gouda is voor 2018 geen rekening gehouden met indexering terwijl de budgetten hierop wel waren gebaseerd.

39.000

V

I

39.000

N

I

Overig

17.000

V

I

36.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2018

Werkelijk 2018

Verschil

Onderwijshuisvesting

2.172

2.179

-7

Renovatie sportvelden

458

477

-19

Sport zonnepanelen

593

213

381

TOTAAL

3.223

2.869

355

Toelichting op het investeringsoverzicht

Renovatie sportvelden

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat van een investering in een kunstgrasmat de BTW niet kan worden verrekend.

Sport zonnepanelen

De investeringsbudgetten voor de zonnepanelen en zonnecollectoren voor Mammoet, Zebra en Groenhovenbad worden doorgeschoven naar 2019. De installaties van de Mammoet en Zebra zijn opgeleverd. De werkzaamheden en oplevering van de installatie op het Groenhovenbad vindt deels in 2019 plaats. De financiële afwikkeling van deze installaties is eveneens in 2019.