Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Promen

Promen voert voor de gemeente Gouda de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners met een indicatie op grond van de WSW. Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd voor werkzoekenden die gemeentelijke ondersteuning krijgen op grond van de Participatiewet. Doel is om deze inwoners kansen te bieden op zo regulier mogelijk werk. Promen biedt daarvoor in samenwerking met de gemeente onder meer beschut en beschermd werk, re-integratietrajecten, trainingen en begeleiding.

Promen

Doel van het programma Werk en inkomen is dat iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of actief is voor de samenleving. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar. Promen levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Werk & inkomen door het leveren van diensten voor inwoners die ondersteuning krijgen op grond van de Participatiewet. Via deze weg krijgen meer inwoners de kans om te werken in een zo regulier mogelijke werkomgeving en waar nodig op een beschutte werkplek.

Met ingang van 2018 zijn de regionale afspraken over de toekomst van Promen ingegaan. Door deze afspraken kan de gemeente Gouda zelf bepalen op welke wijze zij Promen wil inzetten voor de Participatiewet. Uitgangspunt van Gouda blijft om de opgebouwde kennis en kunde van Promen voor de inwoners met een arbeidsbeperking optimaal te benutten en toe te werken naar een gezamenlijke uitvoering. Zo is in het kader van de nieuwe sociale dienst een ‘verlengde screening’ ontwikkeld met inzet van expertise van Promen en de gemeente om cliënten beter in beeld te krijgen.