Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

1

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

2016

43,6

41,3

tweede halfjaar 2017

42,8

40,1

2

Aantal re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

2016

23,1

25,5

tweede halfjaar 2017

27,5

26,1

3

% Kinderen in armoede

%

2015

6,44

6,58

4

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

2,05

1,52

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

2

Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

3

% Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

4

% Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Toelichting

Dit zijn wettelijke indicatoren die verplicht in de jaarrekening opgenomen worden. De gemeente Gouda stuurt hier echter niet op. Sinds medio 2018 is het UWV gestart met het publiceren van GWU-cijfers (Geregistreerde werkzoekenden bij het UWV). Gouda rapporteert elk kwartaal over de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid volgens deze indicator. De jeugdwerkloosheid is in 2018 in Gouda gedaald met 14% (van 400 naar 345; landelijk gedaald met 13,8%).