Beleid

De raad heeft in december 2017 de belastingverordeningen 2018 vastgesteld, met daarin opgenomen de tarieven 2018. De tarieven voor de meeste belastingen zijn hierbij verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. Dit percentage was vermeld in de meicirculaire 2017 van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De afvalstoffenheffing daalde met € 10,-- per huishouden. Overeenkomstig het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 zou de rioolheffing eigenaren met 16,4% en de rioolheffing gebruikers met 8,4% stijgen. De stijging van de rioolheffing eigenaren kon echter beperkt blijven tot 10,4%. In het kader van een structurele lastenverlichting met € 2.000.000 daalde de onroerende-zaakbelasting woningen met 20%. De onroerende-zaakbelastingen niet-woningen steeg met het inflatiepercentage van 1,4%.