Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. Overzicht lokale heffingen;
  2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

ad 1. Overzicht lokale heffingen

Belasting

Opbrengst
2018
begroot

Opbrengst
2018
rekening

Kwijt-schelding begroot 2018

Kwijt-schelding rekening 2018

Tarieven

Onroerende-zaakbelastingen

14.204.849

14.531.237

10.000

4.224

eigenaar woning

eigenaar niet-woning

gebruiker niet woning

0,1149%

0,3126%

0,2492%

Afvalstoffenheffing              

9.550.000

9.570.938

865.000

902.623

eenpersoonshuishouden

meerpersoonshuishouden

258,60

325,80

Rioolheffingen

15.333.742

15.604.884

675.000

693.080

eigenaren

gebruikers

219,35

222,60

ad 2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

Onderstaand een tabel met de lastendruk in Gouda in het jaar 2018 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder. Ter vergelijking zijn de cijfers 2017 toegevoegd. Zoals gebruikelijk in het woonlastenoverzicht worden hierbij de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen betrokken. Verder is als uitgangspunt genomen een meerpersoonshuishouden.

Voor de berekening van de OZB 2018 is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 186.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda per waardepeildatum 1 januari 2017).

 Omschrijving

 2018

2017

 

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

213,70

  

263,70

Afvalstoffenheffing

325,80

325,80

336,60

336,60

Rioolrechten eigenaar

219,35

 

198,70

Rioolrechten gebruiker

222,60

222,60

205,20

205,20

Totaal

981,45

548,40

1.004,20

541,80