Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland (RMH) is een samenwerkingsverband dat de belangen van de regio behartigt en bestuurlijke samenwerking in programma’s bundelt.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Veiligheidsregio Hollands Midden

De Veiligheidsregio Hollands Midden geeft uitvoering aan hetgeen is bepaald in de Wet veiligheidsregio’s op de volgende terreinen:

 • de brandweerzorg;
 • de geneeskundige hulpverlening;
 • de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding;
 • de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

Regio Midden-Holland (RMH)

In de regio Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen om de belangen van de regio te behartigen. Dit gebeurt in de vorm van een netwerksamenwerking en rond vijf inhoudelijke tafels. In 2016 is daartoe een strategische agenda opgesteld; in 2019 zal deze herijkt worden.

In 2018 is vanuit de regio Midden-Holland onder meer ingezet op de volgende activiteiten:

 • De ondertekening van een intentieverklaring A12 Gouda-Oudenrijn, gericht op het aanpakken van de verkeersproblematiek op dit traject, dat in de top 5 van knelpunten staat. Deze intentieverklaring, die door 12 partijen is getekend – waaronder ook de provincies Zuid-Holland en Utrecht – is een eerste stap in een gezamenlijk lobbytraject richting Rijksoverheid;
 • Een (succesvol) lobbytraject, in samenwerking met andere partners, gericht het openhouden van de toe- en afritten van de A12 bij Gouda;
 • De uitvoering van een verkennend onderzoek naar nut en noodzaak van een containteroverslagpunt in de regio Midden-Holland;
 • Een lobby rondom de versnelling van de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda;
 • Regio heeft A-score behaald op terugbrengen administratieve lasten in Sociaal Domein;
 • Regio heeft integrale zienswijze op Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie geleverd;
 • Succesvol Nationaal Congres Veenbodemdaling georganiseerd door Platform slappe bodem met bijbehorend aandacht in landelijke politiek en landelijke media.

Verder hebben er in 2018 diverse bijeenkomsten plaatsgevonden voor colleges of raden, gericht op onder meer een nieuwe verdeling van de voorzitterschappen voor de inhoudelijke tafels en het bepalen van de speerpunten per tafel of specifiek gericht op inhoudelijke thema’s zoals de voorbereidingen voor de energietransitie.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

GHOR verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan (voorbereiding op) de geneeskundige hulpverlening in de regio. Essentieel is verbinden van het netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, informatie delen (zowel in de voorbereiding als bij crises) en regie en coördinatie bij daadwerkelijke crises.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg West (ROAZ West) herstructureert haar organisatie om beter in te spelen op de urgente knelpunten in de acute zorg.

Het overleg op bestuurlijk niveau is structureel uitgebreid met een tactisch ROAZ en met diverse expert- en themagroepen. Nu zijn zowel bestuurders als managers van zorgaanbieders bij het ROAZ betrokken, waaronder de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De GHOR Hollands Midden is samen met GHOR Haaglanden trekker van de themagroep Crisisbeheersing. Op verzoek van het Netwerk Acute Zorg regio West werkt de GHOR mee aan het maken van een plan voor toekomstige griepperiodes.

De RDOG Hollands Midden is vergunninghouder op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). Hierbinnen biedt de RAV verantwoorde ambulancezorg aan de burgers in onze regio; professioneel, innovatief en transparant. Het programma ‘ambulancezorg’ is weergegeven in het meerjarenbeleid, het Regionaal Ambulanceplan 2018 t/m 2021. Zie http://rap.ravhm.nl/

De balans tussen de behoefte aan ambulancezorg en de beschikbare capaciteit is al langer verstoord doordat de vraag de laatste jaren enorm toeneemt en het niet mogelijk is de beschikbare capaciteit aansluitend bij de vraag te vergroten.

Een van de invalshoeken om de balans te herstellen is een betere regie op de geboden zorg. Door de samenwerking te zoeken met de huisartsenposten bij de aanname en verwerking van meldingen wil de RAV de melder zorg op maat bieden. Oriënterende gesprekken zijn gestart in 2018.

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert het een gecoördineerde inzet van de bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.