Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren, die (ook) gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op de website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen, zijn in onderstaande tabel ook de waarden uit de Goudse programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Gouda betreurt het dat de kengetallen veelal niet van recente datum zijn en vaak onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Deze zijn in dit programma te vinden onder het kopje "Wat heeft de gemeente ervoor gedaan".

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

2,7

2,3

2017

2,6

2,2

2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

9,0

3,3

2017

7,1

2,9

3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

6,9

5,3

2017

7,0

5,1

4

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

8,8

5,6

2017

9,1

6,3

5

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

2016

116,5

137,4

2017

136,0

131

6

Vervallen in de loop van 2018

Verplichte indicatoren op basis van eigen bronnen

7

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

n.v.t.

8

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

5,7

2018

6,1

n.n.b.

9

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€ 560

n.n.b.

10

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2018

3%

n.n.b.

11

Overhead

% van totale lasten

2018

7%

n.n.b.

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

3

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

4

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

5

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

6

Vervallen in de loop van 2018

7

Formatie

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. In Gouda is dit niet van toepassing omdat de gemeente niet werkt met het principe van toegestane formatie.

8

Bezetting

Het geraamde werkelijk aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar (Het is niet gebruikelijk de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Voor de begroting 2018 werd gerekend met de bezetting van 1 januari 2017).

9

Apparaatskosten

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

10

Externe inhuur

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

11

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) volgens de begroting.