Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2018

Begroting 2018 na 2e wijziging

Rekening 2018

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Bestuur

2.868

2.928

3.083

-155

PG Regionaal beleid

754

714

625

88

PG Veiligheid

8.097

8.474

8.525

-51

Totaal lasten

11.718

12.116

12.233

-117

Baten

PG Bestuur

-68

-61

-61

0

PG Regionaal beleid

0

0

-120

120

PG Veiligheid

-152

-152

-176

24

Totaal baten

-221

-213

-357

144

Saldo van baten en lasten

11.497

11.903

11.876

26

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

50

50

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-155

-398

-398

0

Gerealiseerd resultaat

11.342

11.555

11.528

26

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Bestuur

155.000

N

0

V

BenW: Er is een aanvullende toevoeging aan de Voorziening pensioenaanspraken (voormalige) wethouders gedaan van € 257.000 op grond van actuele actuariële berekeningen. Gebleken is dat door veranderingen in de aannames van de berekeningen het benodigde bedrag in de voorziening van jaar tot jaar sterk kan wisselen.

177.000

N

I

Griffie: Het nadeel bij de Griffie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de niet begrote kosten gemeenteraadsverkiezingen en extra personele inzet in verband met de intensivering begeleiding raadsprogramma's. Een deel van dit nadeel heeft betrekking op de gemeenteraad en wordt daarmee gecompenseerd door het voordeel dat daar staat.

38.000

N

I

Rekenkamer: Op basis van budgetneutraliteit krijgen de deelnemende gemeenten het voordeel op de lasten gecorrigeerd op hun bijdrage aan de Rekenkamer.

13.000

V

I

13.000

N

I

Gemeenteraad: Het voordeel wordt veroorzaakt door onderbesteding op opleidingskosten raadsleden en lagere controlekosten.

27.000

V

I

Overig

20.000

V

I

13.000

V

I

Regionaal beleid

88.000

V

120.000

V

Intergemeentelijke samenwerking

69.000

V

I

Grondbank Zuidplas: Elk jaar worden de gronden opnieuw gewaardeerd. De grondbank heeft aangegeven dat de uitkomsten van de taxaties met € 2 miljoen hoger ligt dan vorig jaar. Op grond van deze resultaten kan de getroffen voorziening van € 24 miljoen worden verlaagd naar € 22 miljoen. Gouda kan hierdoor haar aandeel in de verliesvoorziening naar rato verlagen. De getroffen voorziening daalt van € 1.440.000 naar € 1.320.000.

7.000

V

I

120.000

V

I

Overig

12.000

V

I

Veiligheid

51.000

N

24.000

V

Turfmarktkerk: Het nadeel betreft de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de getroffen noodverordening, sloopkosten en begeleidende maatregelen.

316.000

N

I

Stadstoezicht: De doorbelaste personeelslasten zijn lager dan begroot; volgens de BBV regelgeving moet een groter deel beschouwd worden als overhead. Voor hetzelfde bedrag is daarom een nadeel ontstaan op het programma overhead. Per saldo is dit budgetneutraal.

178.000

V

I

Brandweer en rampenbestrijding: Een voordeel op de lasten is ontstaan door een lagere inwonersbijdrage Regionale Brandweer (€ 40.000) en een voordeel op het onderhoud aan de brandkranen in openbaar gebied (€ 9.000).

55.000

V

I

Overig

32.000

V

I

24.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2018

Werkelijk 2018

Verschil

Vervanging cameratoezicht

54

27

27

TOTAAL

54

27

27

Toelichting op het investeringsoverzicht

Vervanging cameratoezicht

Niet alle camera's zijn vervangen volgens schema omdat ze nog in goede staat verkeren. Op basis van een actualisatie van de planning is voor 2019 het reguliere vervangingsbudget nodig, waar aanvankelijk was ingeschat dat er in dat jaar minder budget nodig was. Voorgesteld wordt daarom om het restantbudget over te hevelen naar 2019.